Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΧΟΝ: Στις 19 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 18 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της AXON Συμμετοχών, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου.

ΑΧΟΝ: Στις 19 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 18 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της AXON Συμμετοχών, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΑΧΟΝ, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2007.

Επίσης η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό
α) τον πλήρη συμψηφισμό των συσσωρευμένων ζημιών που εμφανίζονται στον λογαριασμό "Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον" και
β) την επιστροφή ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους της που αντιστοιχεί σε ευρώ 0,10 ανά μετοχή.

Η ημερομηνία αποκοπής του ποσού ορίζεται η 25η Ιουνίου 2008. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού θα είναι η 3η Ιουλίου 2008.

Η εταιρεία σημειώνει ότι εγκαίρως θα προβεί σε αναλυτικότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με νεότερη ανακοίνωσή της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v