Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Στις 12/5 η ΓΣ για αύξηση τιμής μετοχής

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής καλείτε να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Infotech που θα πραγματοποιηθεί στις 12/5/2008.

Infotech: Στις 12/5 η ΓΣ για αύξηση τιμής μετοχής
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής καλείτε να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν Infotech που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2008.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 18η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 18η Εταιρική Χρήση (01.01.2007 -31.12.2007).

3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2007.

4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2008.

5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2007.

6. Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών στο Προσωπικό.

7. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού.

8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού

11. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β και παρ. 4α του ΚΝ.2190/1920.

12. Λοιπά θέματα -ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v