Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AΧΟΝ: Γ.Σ. στις 19/5 για επιστροφή κεφαλαίου

Την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του, προς το σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους υφιστάμενους μετόχους, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Axon στις 19/5.

AΧΟΝ: Γ.Σ. στις 19/5 για επιστροφή κεφαλαίου
Την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς το σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους υφιστάμενους μετόχους, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Axon Συμμετοχών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαΐου 2008.
 
Τα θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικότερα του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση από 1.01.2007 έως 31.12.2007, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2007 - 31.12.2007), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 4ο : Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 - έγκριση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Δουμάνογλου.

Θέμα 5ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς εξάλειψη συσσωρευμένων ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Θέμα 6ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς το σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους υφιστάμενους μετόχους.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ενόψει των ως άνω αυξήσεων και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Θέμα 8ο: Ορισμός ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου, του τρόπου καταβολής αυτού καθώς και των δικαιούχων αυτού.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προς το σκοπό της εναρμόνισης του με τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν. 3604/2007.

Θέμα 10ο : Έγκριση παροχής Εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρείας με σύσταση ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v