Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λαζαρίδης: Στις 17/6 η γενική συνέλευση

Οι αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και η έγκριση διανομής μερίσματος θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν κατά την τακτική γενική συνέλευση της «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» που θα πραγματοποιηθεί στις 17/6.

Λαζαρίδης: Στις 17/6 η γενική συνέλευση
Οι αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και η έγκριση διανομής μερίσματος θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν κατά την τακτική γενική συνέλευση της «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου στις 12:00.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008.

4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2008.

6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3604/2007.

7. Έγκριση αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v