Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Διεύρυνση ζημιών στο α' τρίμηνο 2008

Διεύρυνση ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρίας εμφάνισε η Βαράγκης στο α’ τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Βαράγκης: Διεύρυνση ζημιών στο α' τρίμηνο 2008
Διεύρυνση ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρίας εμφάνισε η Βαράγκης στο α’ τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 309,94 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 247,42 χιλ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν βελτίωση, καθώς διαμορφώθηκαν σε ζημίες 58,65 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 170,56 χιλ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 1,850 εκατ. ευρώ από 2,377 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2007.

Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα μετά από φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 311,17 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 238,85 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) σε ζημιές 67,53 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 165,27 χιλ. ευρώ.

Τέλος, ο κύκλος εργασιών της μητρικής στο α’ τρίμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στο 1,78 εκατ. ευρώ από 2,36 εκατ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τα αποτελέσματα της εταιρίας είναι η καθυστέρηση τιμολόγησης έργων ειδικών κατασκευών και τα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία παρουσιάζουν σημαντική αύξηση προερχόμενη κυρίως από την αποτίμηση των χρεογράφων, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παραμένουν σταθερά.

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι η πορεία των οικονομικών μεγεθών θα παρουσιάσει βελτίωση δεδομένου ότι υπάρχει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων έργων ειδικών κατασκευών, και τα προϊόντα που διατίθενται έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία η οποία αντικατοπτρίζεται σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v