Τηλέτυπος: Από 26/6 οι νέες μετοχές

Από 26/6/08 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 3.436.125 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της Τηλέτυπος στο ΧΑ που προέκυψαν από αύξηση κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές.

Τηλέτυπος: Από 26/6 οι νέες μετοχές
Από 26/6/08 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 3.436.125 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της Τηλέτυπος στο ΧΑ που προέκυψαν από αύξηση κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών - της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18/6/2008.

Από την επομένη εργάσιμη 19/6/2008, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω αύξηση.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 15/05/2008, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.436.125 Ευρώ και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

(α) ποσού 3.383.002,12 Ευρώ εκ του φορολογηθέντος έκτακτου αποθεματικού, (β) ποσού 53.122,88 Ευρώ, εκ του φορολογημένου κατά άρθρο 8 Ν. 2579/1998 αποθεματικού.

Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 3.436.125 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 37.797.375 Ευρώ, διαιρούμενο σε 37.797.375 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής ενός Ευρώ.

Την 2/06/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6818 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 12/6/2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v