Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Απορρόφηση τριών εταιριών από Sonak

H Axon ανακοινώνει ότι καταχωρήθηκε στα μητρώα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 17/6/2008, εγκρίθηκε η sυγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών Elson, Πρίσμα Τεχνολογική και Axon Property από την Sonak.

Axon: Απορρόφηση τριών εταιριών από Sonak
H Axon ανακοινώνει ότι καταχωρήθηκε στα μητρώα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 17/6/2008, εγκρίθηκε η sυγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών Elson, Πρίσμα Τεχνολογική και Axon Property από την Sonak, θυγατρική του Ομίλου Αxon.
 
Σημειώνεται ότι η Elson και η Πρίσμα Τεχνολογική είναι επίσης θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου Αxon και δραστηριοποιούνται στους τομείς πληροφορικής, υψηλής τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών ενώ η Axon Property δραστηριοποιείται στην εμπορεία ψυκτικών συστημάτων ανοικτού χώρου.

Οι λόγοι που ελήφθησαν υπόψη και οι οποίοι θα βελτιστοποιήσουν τα συμφέροντα και των τεσσάρων συγχωνευόμενων εταιριών είναι οι εξής:

α) Θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους,
β) Θα επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων των στελεχών των εταιριών,
γ) Θα επιτευχθεί αύξηση του κύκλου εργασιών,
 δ) Θα βελτιωθούν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα,
ε) Θα αξιοποιηθούν τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία περί συγχωνεύσεων,
στ) Θα βελτιώσει την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και
ζ) Θα συμβάλλει στην ορθολογικότερη οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (Ενεργητικό-Παθητικό) των τριών απορροφώμενων εταιριών στην απορροφώσα εταιρεία "Sonak", με βάση τα οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμοί Μετασχηματισμού) της 31-10-2007 των απορροφωμένων εταιριών.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας Sonak, που ανερχόταν σε ευρώ 5.512.097,66, διαιρούμενο σε 1.881.262 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία, αυξήθηκε κατά το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφώμενων εταιριών, μείον την συμμετοχή της Sonak στο μετοχικό κεφάλαιο των απορρoφώμενων εταιριών και διαμορφώθηκε σε ευρώ 5.985.661,84, διαιρούμενο 2.042.888 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μια.

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι η κατωτέρω:

Οι μέτοχοι της Sonak, ανταλλάσουν μια μετοχή που κατέχουν με 0,99423365 μετοχές από αυτές που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση, οι μέτοχοι της Elson, ανταλλάσουν μια μετοχή που κατέχουν με 0,07692307 μετοχές από αυτές που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση, οι μέτοχοι της Axon Property ανταλλάσουν μια μετοχή που κατέχουν με 0,06 μετοχές από αυτές που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση και τέλος οι μέτοχοι της Πρίσμα Τεχνολογική  ανταλλάσουν μια μετοχή που κατέχουν με 0,13805456 μετοχές από αυτές που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρίας Αxon στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας Sonak διαμορφώθηκε σε 50,01% από 52,21% που ήταν πριν από την συγχώνευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v