ΤΤ: Υποχώρηση ζημιών μετά τα κέρδη του Q2

Κέρδη προ φόρων ύψους 42 εκ. ευρώ εμφάνισε στο β' τρίμηνο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βελτιώνοντας την εικόνα των αποτελεσμάτων εξαμήνου, μειώνοντας τη ζημία προ φόρων σε -7,81 εκ. ευρώ από -49,92 εκ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο.

ΤΤ: Υποχώρηση ζημιών μετά τα κέρδη του Q2
Κέρδη προ φόρων ύψους 42 εκ. ευρώ εμφάνισε στο β' τρίμηνο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βελτιώνοντας την εικόνα των αποτελεσμάτων εξαμήνου, μειώνοντας τη ζημία προ φόρων σε -7,81 εκ. ευρώ από -49,92 εκ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο.

Η ζημιές μετά φόρων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο εξάμηνο διαμορφώνονται στα 12,7 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα εξαμήνου επιβαρύνονται και από προβλέψεις για επισφάλειες, ύψους 25,61 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 164,04 εκ. Ευρώ έναντι 144,53 εκ. Ευρώ, του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 13,50%, καταδεικνύοντας την ενίσχυση των αποτελεσμάτων από επαναλαμβανόμενες πηγές κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων παρουσίασαν ζημία της τάξεως των 48,57 εκ. Ευρώ έναντι κερδών 70,91 εκ. Ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, συνέπεια της αρνητικής διεθνούς συγκυρίας και των αρνητικών αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων.

Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 25,61 εκ. ευρώ, έναντι 11,26 εκ. Ευρώ, του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 127,49%, εξαιτίας της ανόδου των χορηγήσεων. Ο υπολογισμός των προβλέψεων είναι σύμφωνος με τις ελάχιστες απαιτούμενες με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τέλος τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν μετά από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος
της χρήσεως, σε 665,50 εκ. Ευρώ, έναντι 746,44 εκ. Ευρώ, της προηγούμενης χρήσεως.

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μετά από προβλέψεις, αυξήθηκε κατά 4,95% φθάνοντας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα 6.321,84 εκατ. Ευρώ
έναντι τα 6.023,51 εκατ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Η βασική πηγή χρηματοδότησης που είναι οι καταθέσεις σημείωσαν μικρή πτώση της
τάξεως του 0,54% φθάνοντας τα 11.095,56 εκατ. Ευρώ από 11.155,69 εκατ. Ευρώ, στις 31
Δεκεμβρίου 2007.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Τ., κ. Άγγελος Φιλιπίδης, "Παρά την δυσμενή διεθνώς οικονομική συγκυρία, η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2007 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνέχισε και στο πρώτο εξάμηνο του 2008 με ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει εφαρμόσει η νέα Διοίκηση, αναφορικά με την συγκρατημένη και ασφαλή πολιτική πιστωτικής επέκτασης, την ενδυνάμωση των επαναλαμβανόμενων (λειτουργικών) πηγών εσόδων, την μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και ιδιαιτέρως στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων και τέλος την ενίσχυση και εκμετάλλευση της υψηλής ρευστότητας της Τράπεζας.

Εμφανής είναι όμως η αύξηση των εσόδων από επαναλαμβανόμενες εργασίες κατά 6,34%, γεγονός που υποδηλώνει την διαρκή ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών και την συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ελληνικής αγοράς, με αποτέλεσμα την διεύρυνση των μεριδίων αγοράς του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στα βασικά προϊόντα που προσφέρει.

Σχετικά με την επιτυχημένη συνεργασία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τα ΕΛ.ΤΑ. αναμένεται να δημιουργηθούν, εντός του 2008, περίπου 200 shops in the shop, μέσα στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ., ενώ μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας 73 καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ..

Στόχο για τη νέα Διοίκηση αποτελεί η ενίσχυση της κερδοφορίας του Ταμιευτηρίου, σε επίπεδο
λιανικής τραπεζικής, με την προσφορά ποικιλίας ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πλειοψηφίας των Ελλήνων καταναλωτών. Τα εν λόγω προϊόντα και οι υπηρεσίες θα είναι απλά και ειλικρινά στη δομή τους, θα χαρακτηρίζονται από ελκυστική τιμολόγηση και θα είναι διαθέσιμα μέσω του μεγάλου δικτύου διανομής της Τράπεζας αλλά και του εναλλακτικού δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., με τελικά επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επωφελές για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους.

Αναμένουμε πως η σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται, θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς από το τέλος του 2008, οπότε και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα της στρατηγικής μας, δηλαδή η αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, η μείωση των εκτάκτων (και μη επαναλαμβανόμενων) κερδών και η μείωση του δείκτη έξοδα προς έσοδα".


Πιθανή αύξηση κεφαλαίου λόγω Βασιλείας ΙΙ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενδέχεται να οδηγηθεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του σε τηλεδιάσκεψη για τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Η διοίκηση του ΤΤ τόνισε ότι μετά το Σεπτέμβριο, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις με βάση τη Βασιλεία ΙΙ, η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να ζητήσει βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Σε τέτοια περίπτωση, αναλόγως των κεφαλαίων που απαιτούνται και του χρονοδιαγράμματος που θα τεθεί από την ΤτΕ, ενδέχεται να εξετάσει αύξηση κεφαλαίου.

Η διοίκηση του ΤΤ σημείωσε ότι "ενδέχεται να δοθεί περιθώριο μεταξύ 6 μηνών και ενός έτους για την αντιμετώπιση ζητημάτων κεφαλαιακής επάρκειας, και φυσικά, η αύξηση κεφαλαίου είναι μια πιθανότητα".

Οι αναλυτές άσκησαν κριτική για τη μείωση των καταθέσεων και την απώλεια μεριδίων αγοράς. Όμως η διοίκηση του Ταμιευτηρίου σημείωσε: "Είμαστε συντηρητικοί στη διατήρηση χαμηλού κόστους κεφαλαίου και μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση γρήγορα, εάν αποφασίσουμε μια πιο χαλαρή στρατηγική".

Το ΤΤ προέβλεψε μείωση των επιπέδων των προβλέψεων και τόνισε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές κόστους.

Η διοίκηση του Ταμιευτηρίου τόνισε ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τους στόχους του, η αναδιάρθρωση θα ολοκληρωθεί εντός του 2008, και αναμένονται θετικά αποτελέσματα από το 2009 και μετά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v