Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aλφα Γκρίσιν: Πτώση στα κέρδη - αύξηση στο τζίρο

Τα καθαρά κέρδη της Αλφα Γκρίσιν για το 2008 διαμορφώθηκαν στα 303 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 619 χιλ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας μείωση 51%. Αύξηση 59% στο κύκλο εργασιών. Δεν διανέμει μέρισμα.

Aλφα Γκρίσιν: Πτώση στα κέρδη - αύξηση στο τζίρο
Τα καθαρά κέρδη της Αλφα Γκρίσιν για το 2008 διαμορφώθηκαν στα 303 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 619 χιλ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας μείωση 51%. Αύξηση 59% στο κύκλο εργασιών. Δεν διανέμει μέρισμα.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Aλφα Γκρίσιν για το 2008 στην χρήση 2008 ανήλθε στα 29,3 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 59% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του ενοποιημένου κύκλου εργασιών επέφερε η εξαγορά της εταιρείας "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΠΑΣ ΑΕ" της οποίας η συνεισφορά στον ενοποιημένο τζίρο ανήλθε στα 12,7 εκ. ευρώ ήτοι στο 43,4%.
 
Για το σύνολο των εγχώριων πωλήσεων του έτους αρνητική επίδραση είχαν οι συνεχείς και κλιμακούμενες απεργίες στα λιμάνια της χώρας που είχαν ως συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή των προϊόντων, ο ήπιος καιρός κατά τους θερινούς μήνες, το επιδεινούμενο οικονομικό κλίμα και η συνεπαγόμενη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αγορά ηλεκτρικών συσκευών , η οποία ήταν έντονη το 2ο εξάμηνο του 2008, και αναβολή επενδύσεων σε συστήματα υποστήριξης ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Σημαντική και ενθαρρυντική είναι η πολύ καλή πορεία των πωλήσεων της θυγατρικής "ALPHA GRISSIN INFOTECH BULGARIA AD" η οποία κατά την χρήση 2008 παρουσίασε κύκλο εργασιών 2,4 εκ ευρώ έναντι 1,3 σε σχέση με την χρήση 2007, αυξημένο κατά 76%. Μετά από 4 έτη παρουσίας στην αγορά της Βουλγαρίας η εταιρεία εδραιώνει την θέση της και στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφανίζουν αύξηση 180% και ανέρχονται στα 3,5 εκ. ευρώ. Τα κέρδη έχουν επηρεασθεί από την εξαγορά της εταιρείας "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε', τις βελτιωμένες επιδόσεις της "ALPHA GRISSIN INFOTECH BULGARIA AD", το κέρδος από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών κατά 380 χιλιάδες ευρώ αλλά και από την αποτίμηση σε εύλογη αξία ποσού ευρώ 1,4 εκ. επενδυτικού ακινήτου ιδιοκτησίας της Βουλγάρικης θυγατρικής εταιρείας "ALPHA GRISSIN REAL ESTATES AD".

Τα συνολικά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν αύξηση 3% και ανήλθαν σε 1,35 εκ. ευρώ έναντι 1,32 εκ. ευρώ το 2007. Αρνητικά έχουν επιδράσει τα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία αυξήθηκαν στο 1,9 εκ ευρώ.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενοποίηση από τον Φεβρουάριο του 2008 της εταιρείας "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε". Αρνητικά επίσης έχει επιδράσει η απόφαση της διοίκησης για πραγματοποίηση αυξημένων προβλέψεων σε επισφάλειες πελατών, λόγω του αβέβαιου οικονομικού κλίματος και του περιορισμού στην ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Η φορολογική επιβάρυνση του Ομίλου κατά το έτος 2009 ήταν ιδιαίτερα υψηλή γεγονός που οφείλεται, στην αποδοχή σημειωμάτων περαίωσης των θυγατρικών εταιρειών "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε" και 'ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", στον φορολογικό έλεγχο ετών 2005-2007 της μητρικής και στις αυξημένες προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους σε επίπεδο ομίλου.

Έτσι λοιπόν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχονται στα 303 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 619 χιλ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας μείωση 51%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε περίοδο έντονης ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης στην παγκόσμια οικονομία.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αναμένεται να αρχίσουν να διαφαίνονται ήδη από το 2009 και κυρίως μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Η εταιρεία χρησιμοποίησε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό για να υλοποιήσει τις επενδύσεις και την επέκταση της στις αγορές του εξωτερικού και να χρηματοδοτήσει την λειτουργική της δραστηριότητα. Η ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές με ένα μεγάλο ποσό έχει κατευθυνθεί στην εξυπηρέτηση των τόκων.

-----Προοπτικές

Οι προοπτικές για το 2009 επηρεάζονται σαφώς από την κρίση η οποία επηρεάζει και τις επιδόσεις της πραγματικής οικονομίας.

Η Διοίκηση της εταιρείας αναμένει μείωση των πωλήσεων στον τομέα του συμβατικού κλιματισμού λόγω της παρατηρούμενης γενικής μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης για ηλεκτρικές συσκευές. Θετικά αναμένεται να επιδράσει η προγραμματιζόμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδότηση της αγοράς νέων μη ενεργοβόρων λευκών συσκευών η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί το 2ο τρίμηνο του 2009.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα των συστημάτων υποστήριξης κρίσιμων εφαρμογών (Business Critical Continuity) αναμένεται να επηρεασθούν λιγότερο από την τρέχουσα κρίση. Αυτό οφείλεται στο ότι αναφέρονται σε έργα με ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές οι οποίες δύσκολα αναστέλλονται ή παρεκκλίνουν από τον αρχικό προγραμματισμό, λόγω της κρισιμότητας της εφαρμογής τους στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχειρηματικής μονάδας.

Απόφαση του Ομίλου είναι η αναστολή, τουλάχιστον έως το 3ο τρίμηνο του 2009, οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στα ακίνητα. Το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στις αγορές της Ευρώπης καθιστά απόλυτα δικαιολογημένη και επιχειρηματικά συνετή την απόφαση αυτή.

Η ανάπτυξη πρέπει να μετατεθεί χρονικά προκειμένου να διαμορφωθεί η κατάλληλη συγκυρία για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση των σημαντικότατων επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να αναπτύξει το επιχειρηματικό της πλάνο σε καταλληλότερες οικονομικές συνθήκες.

Εξαίρεση αποτελεί η επένδυση της Κρακοβίας της Πολωνίας όπου το εκεί έργο ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών και εμπορικών χώρων συνολικής επιφάνειας ανοδομών 38.000 τ.μ, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2ο τρίμηνο 2010.

Η αγορά της Πολωνίας, έχει πληγεί σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και παρουσιάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα την οδηγήσουν ταχύτερα στην ανάκαμψη. Η απόφαση για την ολοκλήρωση του έργου ελήφθη με γνώμονα τα παραπάνω και με την συναίνεση του τραπεζικού μας συνεργάτη που χρηματοδοτεί το έργο.

Στρατηγική απόφαση του ομίλου είναι η συνέχιση των επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών χαρακτηριστικών τους, όπως η κρατική χρηματοδότηση, οι εξασφαλισμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα χρηματορροές και η, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχοθέτηση για υλοποίηση αυξημένου αριθμού επενδύσεων εντός της επόμενης 10ετίας.
 
Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει υποβάλει, μέσω του κοινού σχήματος με την DEUTSCHE BANK AG, 6 αιτήσεις για Αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 150 MW, για τα οποία αναμένονται άδειες παραγωγής. Παράλληλα, εντός του 2009 θα υποβληθεί αίτηση για κατασκευή Αιολικού Πάρκου 140 MW στην Βουλγαρία, ενώ αναζητούνται διαρκώς νέα έργα σε κάθε μορφής ΑΠΕ.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε, το 2008, την συγχώνευση με απορρόφηση δύο θυγατρικών της, της "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε" και της "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ". Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία μια τέτοια απόφαση, εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας, αφορούν κυρίως την μείωση των λειτουργικών δαπανών που συνεπάγεται η διατήρηση ενός ευέλικτου νομικού σχήματος και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων καθώς και την διαπραγματευτική δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους.
 
Αναμένεται ότι η συγχώνευση των εταιρειών θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 3ου τριμήνου. Οι οικονομικές ωφέλειες της συγκεκριμένης αναδιοργάνωσης αναμένεται να διαφανούν ήδη από το 2009, κυρίως όμως θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του 2010.
Στην ίδια κατεύθυνση, κινείται και η απόφαση, ήδη από τον Οκτώβριο 2008, για δραστική περικοπή των εξόδων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οικονομίες κατά 18-20% των λειτουργικών εξόδων το 2009, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση μειωμένες αμοιβές του σε σχέση με τη περσινή χρήση καθώς και την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v