Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

S&B: Πάει σε ΑΜΚ έως 40 εκατ.

Το Δ.Σ. του Ομίλου S&B αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, για ποσό μέχρι €40 εκατ. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

S&B: Πάει σε ΑΜΚ έως 40 εκατ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ομίλου S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. αποφάσισε σε σημερινή του συνεδρίαση, να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16ης Ιουνίου 2009, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της S&B με καταβολή μετρητών, για ποσό μέχρι €40 εκατ. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου υπόκειται στην έγκριση των μετόχων. Τα κεφάλαιο που θα αντληθεί θα ενισχύσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου μέσω της μείωσης του καθαρού δανεισμού.

Η οικογένεια Κυριακόπουλου, ως ιδρυτής και βασικός μέτοχος του Ομίλου S&B, έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στον Όμιλο, ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν.

Ο κος Ευθύμιος Βιδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της S&B, σχολίασε:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B προτείνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις. Η πρόταση αυτή, ενισχύει και συμπληρώνει την έμφαση που δίνει η Διοίκηση στη δημιουργία χρηματορροών και στη μείωση του κόστους και των δαπανών. Παράλληλα, θα παρέχει την ευελιξία στον Όμιλό μας, να εξετάσει πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη γενική συνέλευση στις 16/6 είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2008.

3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για διάθεση στο προσωπικό.

7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον.

8. Τροποποίηση των όρων των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option), των ετών 2005, 2006 και 2007.

9. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option).
 
10. Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευσης της 14/5/2008.

11. Τροποποίηση των άρθρων 4, 9, 11, 16 παρ. 5, 18 παρ. 1, 20 παρ.2 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.

12. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

13. Χορήγηση στα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

14. Έγκριση για σύναψη συμβάσεων.
ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v