Διευρύνθηκαν οι ζημιές της Νίκας στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας για το εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 121,6 χιλ. το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του 2008.

Διευρύνθηκαν οι ζημιές της Νίκας στο εξάμηνο
Καρπούς αποδίδουν σταδιακά οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης τόσο των παραγωγικών όσο και των εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών στη βάση της νέας στρατηγικής.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η στροφή σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης  αξίας, η απεμπλοκή από μη στρατηγικά προϊόντα, η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση  της παραγωγικής διαδικασίας, η συνεχής επένδυση στην ποιότητα των  προσφερόμενων προϊόντων, ο εξορθολογισμός του κόστους, η εξυγίανση του  πελατολογίου, η επέκταση σταδιακά σε νέες αγορές είναι μερικά από τα κύρια σημεία της νέας αυτής στρατηγικής.

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω στρατηγικής αποτυπώνονται στην ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου 2009 της μητρικής εταιρείας τόσο όσον αφορά την περίοδο συνολικά του 1ου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης αλλά γίνονται εμφανή και στα αποτελέσματα προοδευτικά του 2ου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Ειδικότερα όσον αφορά τη μητρική Εταιρεία ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ  ΑΒΕΕ στο 1ο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 45,6 εκατ. έναντι ευρώ 48,4 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι καταγράφοντας μείωση της τάξης του 5,7%.

Η  μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απεμπλοκή από μη στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων. Σημειωτέον ότι οι πωλήσεις των στρατηγικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται  μειωμένες κατά 18% απόρροια της εφαρμογής της νέας εμπορικής πολιτικής και της  επικέντρωσης σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συνέπεια της  στρατηγικής αυτής ήταν ο Όμιλος να ενισχύσει τα μερίδια του όσον αφορά στα
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών καθώς και της βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής ήταν η ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο διαμορφώθηκε στο 35,1% επί του κύκλου εργασιών έναντι  32,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Αντίστοιχα, το μικτό κέρδος της μητρικής  διαμορφώθηκε σε ευρώ 16,0 εκατ. έναντι ευρώ 15,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα έναντι του 1ου εξαμήνου του 2008 και ανήλθαν στο 1ο εξάμηνο του 2009 σε ευρώ 3,6 εκατ..
 
Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κονδύλι στο 1ο εξάμηνο του 2008 συμπεριελάμβανε έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ευρώ 1,4 εκατ. που αφορούσαν μέρισμα από συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων και κέρδος από πώληση ακινήτου.

Εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδων, το συγκρίσιμο EBITDA κατά την περίοδο του 1ου εξαμήνου 2008 ανήλθε στο ποσό των 2,1 εκ ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ του τρέχοντος εξαμήνου, ενισχυμένο δηλαδή κατά 71,1%  έναντι του 2008.

Τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 261 χιλ. ευρώ έναντι 387 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδων, τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων του 1ου εξαμήνου 2008 ανέρχονται σε ζημίες 1,1 εκ ευρώ έναντι κερδών 261 χιλ. του τρέχοντος εξαμήνου, σημειώνοντας αναστροφή.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων του 1ου εξαμήνου 2009 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 42 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 165,6 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο 2008. Εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδων, τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά φόρων του 1ου εξαμήνου 2008 ανέρχονται σε ζημίες 1,3 εκ ευρώ έναντι ζημιών 42 χιλ. ευρώ του τρέχοντος εξαμήνου, καταγράφοντας σημαντική ανάκαμψη.

----2ο τρίμηνο 2009 έναντι 2ου τριμήνου 2008

Τα σημάδια ανάκαμψης γίνονται πλέον εμφανή στην πορεία της μητρικής στο 2ο τρίμηνο του 2009 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2008. Ειδικότερα, ενώ ο κύκλος εργασιών στο 2ο τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 23,2 εκατ. έναντι ευρώ 24,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 5,4%, το  μικτό κέρδος εμφανίζει σημαντική αύξηση 12% και ανήλθε σε ευρώ 8 εκατ. έναντι 7,2 εκατ. το 2ο τρίμηνο του 2008.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν στο 2ο τρίμηνο του 2009 σε ευρώ 1,9 εκατ. έναντι ζημιών 0,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1 εκατ.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 70 χιλ. ευρώ
έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2008.

---Όμιλος

Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι νέες επενδύσεις μόλις ολοκληρώθηκαν και αφορούν κυρίως στην νέα αναβαθμισμένη στρατηγική μονάδα της Βουλγαρίας, η οποία θα  αποτελέσει τον κύριο κόμβο διανομής στην τοπική και στις εγγείς αγορές ενώ θα  αναλάβει την παραγωγή συγκεκριμένων επωνύμων προϊόντων για τον Όμιλο.

Η  εξυγίανση της πελατειακής βάσης, η διαφοροποιημένη εμπορική πολιτική που απαιτείται καθώς και το κόστος διείσδυσης στις νέες αγορές των Βαλκανίων με τις  ιδιαιτερότητες στην καταναλωτική συμπεριφορά τους, διαμόρφωσαν κατά κύριο  λόγο τα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΝΙΚΑΣ σε ενοποιημένη βάση.

Ειδικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 47,4 εκατ. έναντι ευρώ 50,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2008  σημειώνοντας μείωση κατά 6,0% περίπου.
 
Αντίστοιχα το μικτό κέρδος του ομίλου  ενισχύθηκε κατά 2,4% και ανήλθε σε ευρώ 16,4 εκατ. έναντι ευρώ 16,0 το  αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του 2008. Το περιθώριο μικτού κέρδος ενισχύθηκε κατά 2,8  ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 34,6% επί του ενοποιημένου κύκλου
εργασιών έναντι 31,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
 
Τα κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων στο 1ο  εξάμηνο 2009 ανήλθαν σε ευρώ 2,6 εκατ. έναντι ευρώ 3,3 εκατ. το 1ο εξάμηνο του  2008.
 
Το εν λόγω κονδύλι στο 1ο εξάμηνο 2008 συμπεριελάμβανε και έκτακτα μη  επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους ευρώ 1,8 εκατ. που αφορούσαν μέρισμα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κέρδος από πώληση ακινήτου και συμμετοχών, αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων καθώς και αναλογία κέρδους από  συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδων το  συγκρίσιμο EBITDA κατά την περίοδο του 1ου εξαμήνου 2008 ανήλθε στο ποσό των  1,5 εκ ευρώ και ως εκ τούτου το εν λόγω κονδύλι του τρέχοντος εξαμήνου ύψους  2,6 εκατ. ευρώ εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 75,4%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ζημιές ύψους 1,6 εκ ευρώ έναντι κερδών 132 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδων τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων του 1ου εξαμήνου 2008 ανέρχονται σε ζημίες 1,7 εκ ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκ. του τρέχοντος εξαμήνου.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 121,6 χιλ. το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του  2008.
 
Εξαιρουμένων των παραπάνω μη οργανικών εσόδων τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά φόρων του 1ου εξαμήνου 2008 ανέρχονται σε ζημίες 1,9 εκ  ευρώ έναντι ζημιών 2 εκ. της τρέχουσας περιόδου.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου στο 2ο τρίμηνο 2009 είναι επίσης βελτιωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2008. Ειδικότερα, ενώ ο κύκλος εργασιών στο 2ο τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε ευρώ 24,2 εκατ. έναντι ευρώ 25,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 4,9%, το μικτό κέρδος εμφανίζει σημαντική αύξηση 13,3% και ανήλθε σε ευρώ 8,2 εκατ. έναντι 7,3 εκατ. το 2ο τρίμηνο του 2008.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν στο 2ο τρίμηνο του 2009 κέρδη ύψους 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2008.

Οι προσπάθειες της διοίκησης επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή του πλάνου αναδιάρθρωσης σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του Ομίλου. Το αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων ΝΙΚΑΣ εισάγουν τον Όμιλο σε περίοδο ανάπτυξης και σημαντικής βελτίωσης των οικονομικών του μεγεθών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v