Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλφα Γκρίσιν: Μείωση 97% στα κέρδη ομίλου

Μείωση 97% παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Αλφα Γκρίσιν το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Μείωση 97% παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Αλφα Γκρίσιν κατά το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά τον όμιλο, η αύξηση στον κύκλο εργασιών του τομέα συστημάτων υποστήριξης δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει την σημαντική μείωση στις πωλήσεις του κλάδου κλιματισμού, με αποτέλεσμα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών να υποχωρήσει κατά 25% σε σχέση με το περισυνό εξάμηνο.

--- Τομέας Συστημάτων υποστήριξης κρίσιμων εφαρμογών

Ο κύκλος εργασιών του τομέα συστημάτων υποστήριξης είναι αυξημένος κατά 4%, ανήλθε σε 8,0 εκ ευρώ έναντι 7,7 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Σημαντική η συνεισφορά του κύκλου εργασιών την Βουλγάρικης θυγατρικής "ALPHA GRISSIN INFOTECH BG AD" της οποίας ο κύκλος εργασιών το α' εξάμηνο ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ αυξημένος κατά 78,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.

Η συνεισφορά της Βουλγάρικης θυγατρικής στα έσοδα του τομέα ανέρχεται σε 20% έναντι 11% το περσυνό εξάμηνο. Οι πωλήσεις των συστημάτων υποστήριξης στην εγχώρια αγορά παρουσίασαν κάμψη 7%, και ανήλθαν σε 6,4 εκ. ευρώ έναντι 6,8 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.

Η απότομη και σημαντική επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών από το τέλος του προηγούμενου έτους εξ' αιτίας της οικονομικής κρίσης, επηρέασε άμεσα τους πελάτες του τομέα στην μείωση των δαπανών τους και την αναβολή των κεφαλαιακών επενδύσεων.

Η δυναμική του τομέα πάντως παραμένει ισχυρή, ενώ οι λύσεις τεχνικής υποστήριξης που η εταιρεία προσφέρει είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν άμεσα τις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών και επομένως ενισχύει την ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο.

--- Τομέας Κλιματιστικών

Ο κύκλος εργασιών του τομέα κλιματισμού είναι μειωμένος κατά 45%, ανήλθε σε 5,2 εκ ευρώ έναντι πωλήσεων 9,8 εκ ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2008. Η σημαντική αυτή κάμψη πωλήσεων εξηγείται αφενός μεν από τις ήπιες καιρικές συνθήκες που διανύσαμε μέχρι τον Μάιο, αφετέρου δε από την αναβολή αγορών των καταναλωτών, με στόχο να επωφεληθούν του μέτρου της κρατικής επιδότησης που είχε προαναγγελθεί.

Οι ισχυρές πωλήσεις κλιματιστικών, μετά την εφαρμογή στις αρχές Ιουνίου, της δράσης "Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό" του ΥΠΑΝ, με την οποία επιδοτήθηκε η απόσυρση μηχανημάτων παλαιάς τεχνολογίας και η αντικατάσταση τους με μηχανήματα νέας τεχνολογίας (inverter), μπορεί να περιόρισε τις απώλειες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναπλήρωσε τις πωλήσεις του αντίστοιχου εξαμήνου του 2008 ακόμα και του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.

Η εφαρμογή της δράσης πάντως είχε ως αποτέλεσμα ο όγκος των πωλήσεων κλιματιστικών του 20ημέρου - δηλαδή από την εφαρμογή έως την λήξη του α' εξαμήνου- να φτάσει στο 42% του συνολικού όγκου πωλήσεων του α' εξαμήνου.

Οι πωλήσεις του κλιματισμού αντιπροσωπεύουν το 39% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου ενώ το περσινό εξάμηνο αντιπροσώπευαν το 56%. Η πολιτική εκτεταμένων προσφορών στην οποία οδηγήθηκε η εταιρεία προκειμένου να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς, εν μέσω της περιόδου εφαρμογής της δράσης του ΥΠΑΝ, έχει σημαντική επίδραση στην κερδοφορία του τομέα.

--- EBITDA

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζουν μείωση 63% και έφθασαν στο 1,05 εκ ευρώ έναντι 2,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Η μικρή αύξηση των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου κατά 3% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2008 αποδίδεται κυρίως στους εξής παράγοντες: α) στο έκτακτο κόστος της αναδιοργάνωσης και μετεγκαταστάσεων που ανήλθε περίπου στα 200 χιλ. Ευρώ, β) στο εκτεταμένο πρόγραμμα προσφορών και εν γένει προώθησης στον τομέα του κλιματισμού προκειμένου να διατηρηθούν τα μερίδια αγοράς και γ) στην πολιτική διατήρησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της οποίας βέβαια έγιναν διορθώσεις εκεί όπου οι συγχωνεύσεις επέφεραν επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

Τα κέρδη είναι επιβαρυμένα με την επίδραση των ζημιών των συγγενών εταιρειών και κυρίως της εταιρείας στην Πολωνία. Η κατασκευή του συγκροτήματος "Garden Residence" στην Κρακοβία απαιτεί αυξημένους χρηματοδοτικούς πόρους στην παρούσα φάση ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του ζλότυ έχει υποτιμηθεί σε σχέση με το ευρώ έναντι του αντίστοιχου περσυνού εξάμηνο.
 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ- ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Τα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν μείωση 94% και ανήλθαν σε 101 χιλ. ευρώ έναντι 2,05 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζονται κατά 15% αυξημένα συνέπεια του αυξημένου τραπεζικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) κατά 20%.

Ο δανεισμός του Ομίλου είναι κατά 42% μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά την μητρική εταιρεία. Έτσι λοιπόν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται στα 50 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 97%.

--- Εταιρεία

Μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης 2 θυγατρικών (ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ & Αλφα Γκρισιν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) από την μητρική εταιρεία, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 11,6 εκ ευρώ μειωμένες κατά 30,5% σε σχέση με το συγκρίσιμο αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.

Παρόλο που η διοίκηση της εταιρείας προσάρμοσε έγκαιρα την δομή κόστους της στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες μέσω συγχωνεύσεων τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 1,2 εκ. ευρώ έναντι 2,9 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 58%. Η εταιρεία εμφανίζει κέρδη μετά από φόρους 352 χιλ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,6 εκ. ευρώ το εξάμηνο του 2008.

--- Προοπτικές

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένουμε οι πρωτοβουλίες σχετικά με την αυστηρή διατήρηση του κεφαλαίου κίνησης και του κόστους να γίνουν περισσότερο εμφανείς. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το σύνολο του έτους προβλέπεται χαμηλός ως αρνητικός δεδομένου ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα των συστημάτων υποστήριξης κρίσιμων εφαρμογών (Business Critical Continuity) αφορούν κυρίως σε έργα με ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές οι οποίες δύσκολα αναστέλλονται ή παρεκκλίνουν από τον αρχικό προγραμματισμό, λόγω της κρισιμότητας της εφαρμογής τους στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχειρηματικής μονάδας.

Η θυγατρική εταιρεία "Alpha Grissin Infotech Bulgaria AD", με έδρα την Σόφια, σταθεροποιεί την παρουσία της στην αγορά της Βουλγαρίας, ενώ εντείνονται και οι προσπάθειες της διοίκησης για γεωγραφική διασπορά του αντικειμένου και αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών. Αναμένεται ο τομέας κλιματισμού να συνεχίσει υποτονικά.

Το πρόγραμμα της δράσης "ΑλλάζωΚΛΙΜΑ" λήγει στις 22 Αυγούστου 2009 και με αυτό ολοκληρώνεται η επιδότηση των κλιματιστικών τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης (inverter). Η λήξη της επιδότησης θα επαναφέρει την ζήτηση για προϊόντα συμβατικής τεχνολογίας, η οποία είχε μειωθεί κατά το διάστημα εφαρμογής της δράσης του ΥΠΑΝ.

Η κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο οι πωλήσεις του 2ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους αναμένεται να είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2ου εξαμήνου του 2008.

Στον τομέα των ακινήτων, οι αγορές στις οποίες ο Όμιλος έχει επενδύσει (Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία) συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά από την οικονομική συγκυρία. Η δραστηριότητα των επενδυτών σε ακίνητα επιβραδύνθηκε αισθητά και η κατάσταση έχει επηρεασθεί αρνητικά από την σχετική έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης για επενδύσεις.

Η αγορά της Πολωνίας, ωστόσο, έχει αρχίσει να δείχνει κάποια σημάδια ανάκαμψης, με το τραπεζικό σύστημα να είναι πιο ευέλικτο στην χορήγηση στεγαστικών δανείων, η οποία επηρεάζει άμεσα την αγορά κατοικίας.

Η κατασκευή του συγκροτήματος κατοικιών συνολικού εμβαδού ανωδομών 38.000 τ.μ. στην πόλη της Κρακοβίας συνεχίζεται σε αμείωτους ρυθμούς με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2010. Στις υπόλοιπες αγορές ο όμιλος έχει αναστείλει όλες τιςεπενδυτικές του δραστηριότητες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης.

Παράλληλα όμως συνεχίζει ή αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι υφιστάμενες επενδύσεις σε οικόπεδα, να αποκτήσουν περαιτέρω υπεραξία (ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο, έκδοση όρων δόμησης, λήψη άδειας κατασκευής κλπ).

Κατά το προσεχές εξάμηνο ο όμιλος θα εντατικοποιήσει την προσπάθεια για να επεκτείνει την δραστηριότητα του σε έργα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αγορά της Βουλγαρίας. Ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 100 MW ενώ παράλληλα εξετάζει περιοχές κατάλληλες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ο στρατηγικός ανασχεδιασμός του ομίλου προχωράει με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α' εξαμήνου του επόμενου έτους. Η συγχώνευση των ελληνικών θυγατρικών και η μεταφορά στους νέους πιο λειτουργικούς αποθηκευτικούς χώρους, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και η, εν εξελίξει, συσπείρωση των εταιρειών ακινήτων και έργων ανανεώσιμων πηγών κάτω από ενιαία εταιρικά σχήματα, είναι ενέργειες που έχουν ήδη οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο εμφανίστηκαν σημάδια αισιοδοξίας στην αγορά, το τρίτο τρίμηνο ξεκίνησε με αυξημένες αμφιβολίες για την δυναμική της ανάκαμψης. Οι αμφιβολίες εστιάζονται κυρίως στην συνεχή αύξηση των επισφαλειών καθώς και στην αδυναμία ανάκαμψης της ζήτησης με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η επιφυλακτικότητα.
 
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμόζει την στρατηγική της ανάλογα με τις εκάστοτε νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές που δραστηριοποιείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v