Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Εγκρίθηκε το "stock option plan"

Εγκρίθηκε ομόφωνα η υλοποίηση και η υιοθέτηση εκ νέου του προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της "Ευρωσύμβουλοι" καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

Ευρωσύμβουλοι: Εγκρίθηκε το
Εγκρίθηκε ομόφωνα η υλοποίηση και η υιοθέτηση εκ νέου του προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας "Ευρωσύμβουλοι" καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, (Stock Option), που πραγματοποιείται με αγορά ιδίων μετοχών και ανώτατο όριο 200.000 δικαιώματα προαιρέσεως.

Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να ασκήσουν το σχετικό τους δικαίωμα το αργότερο μέσα σε μια τριετία από τη χορήγησή του, με μέση τιμή ασκήσεως του δικαιώματος προαιρέσεως, τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του μηνός Νοεμβρίου κάθε χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων, μειωμένη κατά 30%.

Σύμφωνα, με την από 16/12/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι όροι του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών από το προσωπικό της εταιρείας (stock option plan) έχουν ως εξής:

1. Αριθμός Μετοχών: Η εταιρεία έχει προβεί στην αγορά 126.649 κοινών μετοχών σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με μοναδικό σκοπό την παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς στο προσωπικό της εταιρίας. Σε καμία περίπτωση αν ασκηθούν όλα τα δικαιώματα δεν θα υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο από την Γενική Συνέλευση ανώτατο αριθμό μετοχών.

2. Δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων προαιρέσεως ορίζονται στην απόφαση της από 25.5.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς των μετοχών χορηγείται στα πρόσωπα αυτά κατά τους όρους του παρόντος προγράμματος και της ισχύουσας νομοθεσίας. Για όλα τα χορηγούμενα δικαιώματα αποτελεί βασική προϋπόθεση η συνεχής απασχόληση των δικαιούχων καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος χορήγησης.
 
3. Αριθμός Δικαιωμάτων: Ο ακριβής αριθμός των χορηγούμενων ανά δικαιούχο, δικαιωμάτων προαίρεσης αποφασίζεται από το Δ.Σ. και ορίζεται σε ιδιωτικό συμφωνητικό έγγραφο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης σύμφωνα με την θέση του δικαιούχου, την αποδοτικότητα του και την εν γένη παρουσία του στην εταιρία (εμπειρία, απόδοση, τεχνογνωσία, προοπτικές εξέλιξης κ.λ.π.)

4. Χρόνος Ασκησης: Τα χορηγηθέντα δικαιώματα θα πρέπει να ασκηθούν από τους ανωτέρω δικαιούχους ολικά ή τμηματικά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Παρερχόμενης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας τα δικαιώματα αποσβένονται.

5. Τιμή εξάσκησης δικαιώματος: Τιμή εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς των μετοχών έχει οριστεί από την απόφαση της 25.5.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στη μέση χρηματιστηριακή τιμή του μηνός Νοεμβρίου κάθε χρόνου μειωμένη κατά 30%. Για την περίοδο άσκησης του Δεκεμβρίου 2009 η τιμή καθορίσθηκε σε 1,67 ευρώ.

6. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων: Τα δικαιώματα Προαίρεσης αγοράς μετοχών είναι προσωπικά και δεν δύναται να μεταβιβαστούν. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, τα δικαιώματα προαίρεσης αυτού δύναται να ασκηθούν από τους κληρονόμους του.

7. Τρόπος Χορήγησης: Το δικαίωμα αγοράς μετοχών ασκείται με έγγραφη ειδοποίηση του Δικαιούχου που παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών που αφορούν το δικαίωμα θα διεκπεραιώνεται εξωχρηματιστηριακά με τη μεταφορά των μετοχών που θα μεταβιβαστούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας της Εταιρείας. 

8. Tροποποίηση του προγράμματος: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δύναται οποτεδήποτε να μεταβάλλει ή και να ανανεώνει το παρόν Πρόγραμμα. Σε περίπτωση τροποποίησης του παρόντος Προγράμματος το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί άμεσα κάθε Δικαιούχο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v