Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Στα 53,96 χιλ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Τα αποτελέσματα του ομίλου της ΑΕΓΕΚμετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.03.2010 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 53,96 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.881,61 χιλ.

ΑΕΓΕΚ: Στα 53,96 χιλ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
Τα αποτελέσματα του ομίλου της ΑΕΓΕΚμετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.03.2010 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 53,96 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.881,61 χιλ.

Υπενθυμίζεται, ότι η ΑΕΓΕΚ κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Κατόπιν άρσεως των λόγων ένταξης των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2009, σύμφωνα με τα οποία τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονταν σε € 3.257,92 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 35.163,56 χιλ., η Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας .

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2009 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 4.922,00 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.827,65 χιλ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v