Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλφα Γκρίσιν: Αγορά ιδίων μετοχών έως το 10%

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αλφα Γκρίσιν, σήμερα 22/6/2010 αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών, μέσω του χρηματιστηρίου και έως ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρίας, ήτοι έως 1.117.250 μετοχές.

Αλφα Γκρίσιν: Αγορά ιδίων μετοχών έως το 10%
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αλφα Γκρισιν, σήμερα 22/6/2010 αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών, μέσω του χρηματιστηρίου και έως ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρίας, ήτοι έως 1.117.250 μετοχές.

Ως κατώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκε το ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 1,50 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε ένα (1) έτος (έως και την 22/06/2011).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη μη καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2009 και την διακράτισή τους για λόγους ρευστότητας. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  ακόμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ο κος Βασίλειος Α. Γκρίσιν, Πρόεδρος της Αλφα Γκρισιν ΑΕ επί 25 συναπτά έτη, ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύοντας ότι με την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξουν φρέσκιες ιδέες, αντιλήψεις και όραμα για το μέλλον.
 
Η Γενική Συνέλευση σεβόμενη την επιθυμία του κου Βασίλειου Αλεξ. Γκρίσιν να μην μετέχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα απονέμει, στον κο Βασίλειο Γκρίσιν, να φέρει ισοβίως, τον τιμητικό τίτλο του Επιτίμου Προέδρου, εκφράζοντας τις θερμότερες της ευχαριστίες για την ανεκτίμητη και καθοριστική προσφορά του και πιστεύοντας ότι και από τη θέση του Επίτιμου Προέδρου θα παρέχει τις συμβουλές του, ειδικότερα στην στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας και του ομίλου.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενδεκαμελές (11 μέλη) και ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Βασίλειος Γ.Παππάς, Νικόλαος Χ. Κακούσιος, Αλιόσσα Β. Γκρίσιν, Δημήτριος Γ. Παρθένης, Μάριος Μ. Καπενεκάκης, Ευαγγελία Ε. Ρούσσου, Μαρίνα Β. Γκρίσιν, Μιχάλης Λ.Μιχαγελίδης, Δημήτριος Χ. Κλώνης, Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου, Σταύρος Α. Τσουκαντάς. Οι εξ αυτών Δημήτριος

Οι Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς ορίζονται μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη, δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους ουδέν ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους συντρέχει. Η θητεία των μελών του νέου ΔΣ θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 22/06/2015. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τέλος την εκλογή των κ.κ Παππά Βασίλειο, Κλώνη Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο, ως μελών της επιτροπής ελέγχου.

Το νέο ενδεκαμελές (11 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κάτωθι:

1.Βασίλειος Γ. Παππάς, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2.Νικόλαος Χ. Κακούσιος , Αντιπρόεδρος Α και Συνδιευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3.Αλιόσσα Β. Γκρίσιν , Αντιπρόεδρος Β, εκτελεστικό μέλος
4.Δημήτριος Γ. Παρθένης , Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5.Μάριος Μ. Καπενεκάκης , εκτελεστικό μέλος
6.Ευαγγελία Ε. Ρούσσου, εκτελεστικό μέλος
7.Μαρίνα Β. Γκρίσιν, μη εκτελεστικό μέλος
8.Μιχάλης Λ. Μιχαγελίδης, μη εκτελεστικό μέλος
9.Δημήτριος Χ. Κλώνης, μη εκτελεστικό μέλος
10.Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11.Σταύρος Α. Τσουκαντάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς ορίζονται μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 22/06/2015.

Κλείνοντας την Γενική Συνέλευση, ο κ. Δημήτριος Παρθένης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλφα Γκρισιν Α.Ε., έκανε μια σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα του 2009 και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πιστή τήρηση του προγράμματος μείωσης δαπανών που εφαρμόστηκε το 2009 και είχε ως συνέπεια την μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 20% για την εταιρεία και 12% για τον όμιλο.

Σημαντικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας για το 2010 καθίσταται η περαιτέρω μείωση των λειτουργικού κόστους της εταιρείας κατά 5% με 10%, η διατήρηση σε λογικά επίπεδα των αναμενόμενων επισφαλειών και η διακράτηση ρευστότητας για την διατήρηση της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.
 
Η προσεκτική και με σταθερά βήματα αναζήτηση ευκαιριών για συνεργασίες/ επενδύσεις σε νέες αγορές με υψηλή, μακροπρόθεσμα, δυναμική, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος για την οικονομία, αποτελεί κυρίαρχο στόχο της Αλφα Γκρισιν ΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v