Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Στα 334,63 χιλ.€ τα κέρδη ομίλου στο 6μηνο

Σε 334,63 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη του ομίλου ΑΕΓΕΚ, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30η Ιουνίου 2010, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 37.162,28 χιλ. ευρώ.

ΑΕΓΕΚ: Στα 334,63 χιλ.€ τα κέρδη ομίλου στο 6μηνο
Σε 334,63 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη του ομίλου ΑΕΓΕΚ, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30ή Ιουνίου 2010, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 37.162,28 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26/6/2008 αποφασίστηκε, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία της επιτήρησης.

Ειδικότερα, οι μετοχές εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία εξαιτίας του ότι οι ζημίες κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών σε αυτήν την κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Κατόπιν άρσεως των λόγων ένταξης των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία της επιτήρησης, με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2009, σύμφωνα με τα οποία τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονταν σε 3.257,92 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 35.163,56 χιλ., η διοίκηση της εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στις 31/12/2009 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού 4.922,00 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 36.827,65 χιλ. Με βάση τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2010 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στις 30/6/2010 ανέρχονταν σε κέρδη 334,63 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 37.162,28 χιλ. ευρώ. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v