Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΛ: Λουκέτο στα "Ελληνικά Γράμματα"

Η ΔΟΛ ΑΕ ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 100% θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Γράμματα ΑΕ αποφάσισε ομόφωνα την οριστική και πλήρη διακοπή της δραστηριότητας της.

ΔΟΛ: Λουκέτο στα Ελληνικά Γράμματα
Η ΔΟΛ ΑΕ ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 100% θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Γράμματα ΑΕ που συνήλθε στις 1.9.2010, αφού έλαβε υπόψη της την αρνητικότατη εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσμάτων της θυγατρικής εταιρείας την τελευταία τριετία καθώς και τη σημαντικότατη επιδείνωση της οικονομικής θέσης της, που - παρά τα μέτρα που επανειλημμένως έλαβε η μοναδική μέτοχος ΔΟΛ ΑΕ για τη διάσωσή της - την κατέστησαν μη βιώσιμη, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική και πλήρη διακοπή της δραστηριότητας της εταιρείας από την 15η Σεπτεμβρίου 2010.

Σημειώνεται ότι η αξία κτήσεως της θυγατρικής εταιρείας στα βιβλία της ΔΟΛ ΑΕ στις 30.6.2010 ανερχόταν σε 813,73 χιλ. ευρώ, ενώ στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του 1ου εξάμηνου της χρήσης 2010, οι πωλήσεις της προς τρίτους διαμορφώθηκαν σε 2,56 εκατ. ευρώ ήτοι στο 2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (1.1.- 30.6.2010: 105,59 εκατ. ευρώ) και τα προ φόρων αποτελέσματα της σε ζημία ύψους -1,08 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v