Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Στις 15/12 η ΓΣ για την διανομή μερίσματος

Την έγκριση διανομής μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Νάκας Μουσική που θα πραγματοποιηθεί στις 15/12, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Νάκας: Στις 15/12 η ΓΣ για την διανομή μερίσματος
Την έγκριση διανομής μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Νάκας Μουσική που θα πραγματοποιηθεί στις 15/12, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ είναι τα ακόλουθα:

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2010 (01.07.2009 - 30.06.2010) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2009 έως 30.06.2010.

3. Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2009 έως 30.06.2010.

4. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2009 έως 30.06.2010 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2010-30.06.2011.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2010 έως 30.06.2011.

6. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Δεκεμβρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v