Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Στα 4,5 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της ΚΡΙ - ΚΡΙ  που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν  για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε € 4.528 χιλ., έναντι € 6.318 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Στα 4,5 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου
H βιομηχανία γάλακτος Κρι-Κρι δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2010.

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010, η εταιρεία άλλαξε τη λογιστική μέθοδο υπολογισμού των εκπτώσεων και παροχών που αφορούν στις πωλήσεις παγωτού εσωτερικού, προκειμένου να γίνει εξορθολογισμός τους προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Εξαιτίας της ανωτέρω αλλαγής λογιστικής εκτίμησης, ο κύκλος εργασιών και τα μεγέθη της κερδοφορίας της παρούσας περιόδου εμφανίζονται στην τρέχουσα περίοδο μειωμένα κατά € 2.334.491.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αλλαγή λογιστικής εκτίμησης δεν επηρεάζει επ' ουδενί τα μεγέθη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αλλά αφορά αποκλειστικά στην απεικόνιση των μεγεθών που παρουσιάζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Χωρίς την ανωτέρω αλλαγή λογιστικής εκτίμησης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα διαμορφωνόταν σε € 43.373 χιλ. έναντι € 36.248 χιλ το εννιάμηνο του 2009 (μεταβολή +19,7%). Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας θα διαμορφωνόταν σε € 8.906 χιλ. έναντι € 7.732 χιλ το εννιάμηνο του 2009 (μεταβολή +15,2%).

Βάσει των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 42.236 χιλ. έναντι € 37.478 χιλ το 2009, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 8.440 χιλ έναντι € 9.586 χιλ. το εννιάμηνο του 2009.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 6.560 χιλ., από € 7.813 χιλ. το 2009.
 
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 4.528 χιλ., έναντι € 6.318 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 4.353 χιλ., έναντι € 6.318 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε € 41.039 χιλ έναντι € 36.248 χιλ. το 2009. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 6.571 χιλ, από € 7.732 χιλ. το 2009.

Η διοίκηση της Κρι-Κρι επιδιώκει την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις κοντινές αγορές του εξωτερικού, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων και μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνει να επιτύχει, συνολικά, αύξηση του κύκλου εργασιών της, παρά την πτωτική πορεία των κλάδων που δραστηριοποιείται.

Στο εννιάμηνο 2010, οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό υπερδιπλασιάστηκαν αγγίζοντας τα € 10.843 χιλ, έναντι € 4.538 στο εννιάμηνο 2009, με στόχο να αποτελούν το 20% του κύκλου εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε και στην ίδρυση συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία "KRI KRI BULGARIA AD" και έδρα τη Σόφια.

Η δραστηριότητα της Kri kri BULGARIA AD θα είναι εμπορικού χαρακτήρα, με την εισαγωγή από την Ελλάδα προϊόντων παγωτού και τη διάθεση τους στην αγορά της Βουλγαρίας. Η νεοιδρυθείσα εταιρεία θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση και ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων παγωτού της Κρι-Κρι στη Βουλγαρία και θα επιδιώξει την υλοποίηση φιλόδοξου business plan που στοχεύει στην απόκτηση μίας εκ των ηγετικών θέσεων της αγοράς παγωτού της γειτονικής χώρας.

Η διοίκηση της Κρι-Κρι διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα αναφορικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη της "πραγματικής" οικονομίας και τη ζήτηση καταναλωτικών προϊόντων. Έτσι, υπό τις παρούσες συνθήκες μη ομαλής λειτουργίας των πιστωτικών αγορών καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η διατήρηση υψηλής ρευστότητας και χαμηλού καθαρού δανεισμού για τον Όμιλο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v