Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 226 χιλ. ευρώ τα κέρδη της ΑΕΓΕΚ το 2010

Τα αποτελέσματα του ομίλου ΑΕΓΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2010 ανέρχονται σε κέρδη ποσού € 226,79 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.404,92 χιλ.

Στα 226 χιλ. ευρώ τα κέρδη της ΑΕΓΕΚ το 2010
Τα αποτελέσματα του ομίλου ΑΕΓΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2010 ανέρχονται σε κέρδη ποσού € 226,79 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.404,92 χιλ.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α. της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Κατόπιν άρσεως των λόγων ένταξης των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία από το α' εξάμηνο 2009, η Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v