Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τι απαντά η Προοδευτική για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε διευκρινίσεις προχώρησε σήμερα η Προοδευτική αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εταιρία.

Τι απαντά η Προοδευτική για ληξιπρόθεσμες οφειλές
Σε διευκρινίσεις προχώρησε σήμερα η  Προοδευτική αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εταιρία.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Σε απάντηση επιστολής του ΧΑ για σχολιασμό επί των αναφερομένων στο θέμα έμφασης στην Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εταιρεία μας «Προοδευτική ΑΤΕ», και προς το σκοπό έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και αποφυγής ανακριβών εντυπώσεων επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με το σε τι συνίσταται «Η διαδικασία επαναρρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων ύψους 2 εκατομ. περίπου σύμφωνα με το Ν. 4002/22.8.2011 και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις γι αυτή, αναφέρουμε ότι :

Η διαδικασία επαναρρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το Ν. 4002 / 22.8.2011 οφείλεται στο ότι o Όμιλος επέλεξε, λόγω του ότι ο νέος νόμος ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα είναι ευνοϊκότερος σε σχέση με τις προσαυξήσεις από προηγούμενους νόμους περί ρυθμίσεων, να υπαχθούν σ’ αυτόν οι φορολογικές του οφειλές.

Εντός των επομένων ημερών, ο Όμιλος θα ρυθμίσει τις οφειλές της βάσει του παραπάνω νόμου με προκαταβολή εξασφαλισμένη από εισπρακτέα πιστοποίηση Ελληνικού Δημοσίου την οποία θα εισπράξει εντός των επομένων ημερών η αρμόδια φορολογική αρχή.

2. Αναφορικά με το τρέχον ύψος και είδος ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου, το χρόνο δημιουργίας τους και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής τους και το ποσοστό τους των ανωτέρω οφειλών επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου αναφέρουμε ότι:

Tο τρέχον ύψος και το είδος ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου είναι φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 2 εκατομ. περίπου.

Η δημιουργία τους προέρχεται από φορολογικούς ελέγχους παλαιοτέρων ετών και οι υποχρεώσεις αυτές ήταν πάντοτε ρυθμισμένες βάσει των εκάστοτε νόμων περί ρυθμίσεων, όσο για την τελευταία ρύθμιση ήταν βάσει του Ν. 3888 / 2010 από τις 22.12.2010 μέχρι και τον Ιούνιο του 2011.

Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, σύμφωνα με το Ν. 4002 / 22.8.2011 περί ρύθμισης είναι 35 μηνιαίες δόσεις και το ποσοστό των ανωτέρω οφειλών επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε 10% περίπου σύμφωνα με τα Ίδια Κεφάλαια της 30.6.2011.

3. Aναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορολογικές υποχρεώσεις δεν ρυθμιστούν αναφέρουμε ότι:

Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις επειδή είναι ήδη εξασφαλισμένο το ποσό της προκαταβολής για τη ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το ποσοστό (10%) των οφειλών αυτών σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαια είναι πολύ μικρό.

4. Αναφορικά με το αν δύναται ο Όμιλος λόγω της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων να εισπράξει από το Δημόσιο για έργα που ήδη εκτελεί και τις επιπτώσεις στη ρευστότητά του αναφέρουμε ότι:

Aπαραίτητη προϋπόθεση για είσπραξη από το Δημόσιο είναι η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια φορολογική αρχή, οπότε σε κάθε περίπτωση το Δημόσιο παρακρατεί από τις εισπράξεις του Ομίλου τις απαιτήσεις του και με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος εξασφαλίζει τη φορολογική του ενημερότητα.

5. Αναφορικά με τυχόν δικαστικές ενέργειες σε βάρος του Ομίλου, λόγω των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (αιτήσεις πτώχευσης, διαταγές πληρωμής, επίσχεση εργασίας κλπ) αναφέρουμε ότι:

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μόνο φορολογικές και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία από τις προαναφερόμενες ενέργειες εις βάρος του Ομίλου, αλλά ακόμα και στη περίπτωση που κάτι απότα προαναφερόμενα ήθελε προκύψει και που προς το παρόν δεν γνωρίζει και μπορεί να εκτιμήσει, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να το διευθετήσει άμεσα.

6. Αναφορικά με το ύψος του τρέχοντος ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων (Δημόσιο – Ιδιωτικό), το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, καθώς και είσπραξης αυτών αναφέρουμε ότι:

Tο ύψος του τρέχοντος ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων είναι ποσό 2 εκατομ. € περίπου , όπως γνωστοποιήθηκε με την από 1.4.2011 ανακοίνωση του Ομίλου και αναμένεται η είσπραξής του μεγαλύτερου μέρους του εντός του 2011.

7. Αναφορικά με το αν υφίστανται πέραν από την ανάληψη έργων και άλλες πηγές εσόδων για τον Όμιλο, αναφέρουμε ότι:

Όπως ήδη έχει ανακοινώσει, ο Όμιλος έχει απαιτήσεις από διεκδικήσεις διαιτησιών σε έργα Ελλάδος και Εξωτερικού ποσό ύψους πάνω από 10 εκατ. €, η είσπραξη των οποίων αναμένεται έως το τέλος 2012.

8. Αναφορικά με το αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο γεγονός, το οποίο ενδέχεται να επιφέρει σημαντική μεταβολή στην περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική θέση του Ομίλου, αναφέρουμε ότι:

Πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα απάντηση αλλά και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2011 δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο να επιφέρει σημαντική μεταβολή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v