Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Πρόθεση συμμετοχής σε ανάληψη έργων

Η εταιρεία Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε διαδικασίες ανάληψης έργων.

Πλαίσιο: Πρόθεση συμμετοχής σε ανάληψη έργων
Η εταιρεία Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει (είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) στις διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, Ο.Τ.Α, των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευομένων οργανισμών και φορέων, ως και σε διαγωνισμούς των Ο.Α.Ε.Δ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ, ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Δ.Ε.Η. ΑΕ, Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ) Α.Ε., Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, για το λόγο αυτό η εισηγμένη έχει προσκαλέσει τις ανώνυμες εταιρείες-μετόχους της όπως προβούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου- κατά την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγματος- και να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους και ανακοίνωσε σε αυτές τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης τους ήτοι σε περίπτωση που δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου- κατά την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγματος-ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, οι προβλεπόμενες κυρώσεις συνίσταται στη στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα.

Τα δικαιώματα αυτά ανακτώνται μόνο εφόσον οι παραπάνω μέτοχοι ονομαστικοποιήσουν τις μετοχές τους και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους που είναι ανώνυμες εταιρείες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v