Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: ΓΣ για έκδοση ομολογιακού 9 εκατ. ευρώ

Την έκδοση ομολογιακών δανείων ύψους 9 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της θυγατρικής Μπαου Μαρκετ Α.Ε. αναμένεται να αποφασίσει η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα κατά την τακτική ΓΣ της 14/6.

Μαθιός: ΓΣ για έκδοση ομολογιακού 9 εκατ. ευρώ
Την έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 9 εκατ. ευρώ καθώς και τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. αναμένεται να αποφασίσει η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2012.

Συγκεκριμένα αναμένεται να συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2011.
3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2011, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2012.
5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ( διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.
7. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της στις 11/6/2012 και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,2 ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο 35,2 ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης
8. Ειδική έγκριση κατ’ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω, και παροχή αδείας σε μέλη του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v