Σαραντόπουλος: Στις 28/6 η τακτική ΓΣ

Η εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την 87η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2012.

Σαραντόπουλος: Στις 28/6 η τακτική ΓΣ
Η εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την 87η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2012.

Θέματα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v