Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Στις 30/7 η Γενική Συνέλευση

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Ελβιεμέκ στις 30 Ιουλίου 2012.

Ελβιεμέκ: Στις 30/7 η Γενική Συνέλευση
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Ελβιεμέκ στις 30 Ιουλίου 2012.

Αναλυτικάμοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00’, στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v