Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Στα 800 χιλ. ευρώ οι ζημιές στο Η1

Στα 800.000 ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά φόρων στην Autohellas στο α΄ εξάμηνο 2012 και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών την αντίστοιχη περίοδο ανήλθε στα €68.4 εκατ.

Autohellas: Στα 800 χιλ. ευρώ οι ζημιές στο Η1
Στα 800.000 ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά φόρων στην Autohellas στο α΄ εξάμηνο 2012και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών την αντίστοιχη περίοδο ανήλθε στα €68.4 εκατ.

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα €68.4 εκ. έναντι €81.5 εκ. της αντίστοιχης ερσινής περιόδου λόγω κυρίως της σημαντικής επιβράδυνσης στην πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που επιστρέφουν από μισθώσεις κατά €8.6εκ. ή 45.5%.

Oι ενοικιάσεις, που αποτελούν το βασικό αντικείμενο της εταιρίας, είχαν κάμψη κατά €4.5 εκ. ή 7.2%.

Tα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα €31.1 εκ. ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν στα €19.6 εκ. επιτρέποντας παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα €91.8 εκ. παρά την παράλληλη μείωση του δανεισμού κατά €14,5 εκ. και την καταβολή μερίσματος €5,5 εκ.

Η έκτακτη ζημιά από επενδυτική δραστηριότητα κυρίως (απομείωση αξίας τραπεζικών μετοχών κατά €1,5 εκ.) και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ενοποιημένων ζημιών μετά από φόρους ύψους €0.8εκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος όγκος των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων πραγματοποιείται στο β΄ εξάμηνο που παραδοσιακά διαμορφώνει το αποτέλεσμα της εταιρείας.

Από τις 15 Μαϊου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Ρουμανία (είχε μόνο για μακροχρόνιες). Η εταιρία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της.

Η αβεβαιότητα και αστάθεια στην οικονομία προκαλεί σημαντική επιδείνωση στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων και αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2012.

Παράλληλα και η επιδείνωση του χρηματοοικονομικού κόστους επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα.

Ο συνδυασμός ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 135 εκ. ευρώ, της ηγετικής θέσης στην αγορά, της ανταγωνιστικής βάσης κόστους και ταμιακών διαθεσίμων, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητα της να υποστηρίξει την ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v