Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Με νέα ονομαστική αξία από 10/10

Από τις 10 Οκτωβρίου 2012, οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΒΙΕΜΕΚ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, δηλαδή 1,59 ευρώ μετοχή.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Με νέα ονομαστική αξία από 10/10
Από τις 10 Οκτωβρίου 2012, οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΒΙΕΜΕΚ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, δηλαδή 1,59 ευρώ μετοχή.


Υπενθυμίζεται, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΙΕΜΕΚ στις 30.07.2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των 850.306,56 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12€, ήτοι από 1,47€ σε 1,59€.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 11.266.561,92 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.085.888 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,59€ εκάστη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-5534/12-09-2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 4 Οκτωβρίου 2012 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v