Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική

Αύξηση 251% στη μητρική και 227% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη της Βογιατζόγλου Systems τη χρήση του 2004, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2003. Ανοδικά κινήθηκαν την ίδια περίοδο και οι πωλήσεις ομίλου και μητρικής.

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική
Αύξηση 251% στη μητρική και 227% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη της Βογιατζόγλου Systems τη χρήση του 2004, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2003. Ανοδικά κινήθηκαν την ίδια περίοδο και οι πωλήσεις ομίλου και μητρικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βογιατζόγλου Systems, τα ενοποιημένα κέρδη (προ φόρoυ εισοδήματος) και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 4.754 χιλ. ευρώ, έναντι 1.455 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (+226,74%), ενώ τα έσοδα από πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση κατά 15,94% ανερχόμενα στα 24.322 χιλ. ευρώ έναντι 20.979 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου.

Επίσης, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) δωδεκαμήνου 2004, αυξήθηκαν κατά 161% ανερχόμενα σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκαμήνου του 2003 διαμορφώνοντας το EBITDA margin στο 25,6% από 11,3% το 2003.

Σημειώνεται, ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται εκτός της μητρικής και οι δύο θυγατρικές της, η Voyatzoglou Systems Romania Srl (100%) και η LogiSystems AE (99%).

Σε επίπεδο μητρικής, αύξηση των εσόδων εμφανίζουν όλες οι δραστηριότητες της Βογιατζόγλου Systems, με αυξήσεις κατά 13,4% ο κλάδος Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών προϊόντων (Υλικά Επιπλοποιίας, Ιδιοκατασκευές και Retail Solutions) και 12,4% ο κλάδος των Έργων Επαγγελματικού Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών.

Η θυγατρική εταιρία Voyatzoglou Systems Romania SRL, εμφανίζει πολύ ικανοποιητική πορεία τόσο στα έσοδα της, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 96% (1,83 εκατ. ευρώ το 12μηνο 2004 από 932 χιλ. ευρώ το 12μηνο 2003), όσο και στα κέρδη προ φόρων με αύξηση κατά 895% (359 χιλ. ευρώ το 12μηνο 2004 από 36 χιλ. ευρώ το 12μηνο 2003).

Η νέα θυγατρική εταιρία LogiSystems (σύσταση 5.3.2004) με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας και αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων, ενοποιείται κερδοφόρα με 12,3 χιλ. ευρώ, ενώ τα έσοδα για το 12μηνο ανήλθαν στα 140,6 χιλ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η αύξηση των ενοποιημένων καθαρών κερδών προ φόρων αποδίδεται κυρίως στα ακόλουθα:

* Στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 15,94%.

* Στην αύξηση του Μικτού Κέρδους επί των πωλήσεων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (38,5% το 12μηνο 2004 από 36,4% το 12μηνο 2003) που οφείλεται στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.

* Στην μέγιστη δυνατή συγκράτηση των εξόδων (διοίκησης και λειτουργίας) λόγω της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας που παρά την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων (από 151 χιλ. ευρώ σε 435 χιλ. ευρώ) λόγω της επένδυσης στο νέο κέντρο διανομών, βελτιώθηκε το ολικό κέρδος εκμετάλλευσης επί των πωλήσεων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (9,2% το 12μηνο 2004 από 8,4% το 12μηνο 2003).

* Στο έκτακτο κέρδος ποσού 2.593 χιλ. ευρώ που προέκυψε από την πώληση αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας λόγω μεταφοράς τους στο νέο υπερσύγχρονο κέντρο logistics στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Όσον αναφορά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του δωδεκαμήνου 2004 σε ενοποιημένη βάση συγκριτικά με το αντίστοιχο 2003 διαμορφώθηκαν ως παρακάτω:

Ο δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,55 το 12μηνο 2004 από 0,69 το αντίστοιχο του 2003 και ο δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,33 το 12μηνο 2004 από 0,38 το αντίστοιχο του 2003 ενώ ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,5 το 12μηνο 2004 από 1,4 το αντίστοιχο 2003.

Τονίζεται, ακόμη, πως τα αποτελέσματα της μητρικής έκλεισαν σε ανάλογα επίπεδα αύξησης με τα ενοποιημένα.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα της μητρικής εταιρίας σημείωσαν αύξηση κατά 12,08% σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2003 (23.075 χιλ. ευρώ το 2004 έναντι 20.588 χιλ. ευρώ το 2003).

Το EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) της μητρικής έκλεισε στα 6 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2003 σημειώνοντας αύξηση κατά 156%.

Τέλος, τα κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) ανήλθαν στα 4.563 χιλ. ευρώ έναντι 1.299 χιλ. ευρώ το 2003 (αύξηση 251%), βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 20,4% από 8,1% το 2003.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v