Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: ”Δεν συντρέχει λόγος για επιτήρηση”

Τη πεποίθησή της ότι δεν συντρέχει λόγος για ένταξη των μετοχών της σε καθεστώς επιτήρησης, επισημαίνει με δύο επιστολές που απέστειλε στο ΧΑ, η Μπουτάρης, τονίζοντας ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν δυσμενώς από τα αποτελέσματα της μη ελεγχόμενης πλέον συγγενούς εταιρίας Μύθος Ζυθοποιία, δίνοντας πρόσκαιρα στρεβλή εικόνα.

Μπουτάρης: ”Δεν συντρέχει λόγος για επιτήρηση”
Τη πεποίθησή της ότι δεν συντρέχει λόγος για ένταξη των μετοχών της σε καθεστώς επιτήρησης, επισημαίνει με δύο επιστολές που απέστειλε στο ΧΑ, η Μπουτάρης, τονίζοντας ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν δυσμενώς από τα αποτελέσματα της μη ελεγχόμενης πλέον συγγενούς εταιρίας Μύθος Ζυθοποιία, δίνοντας πρόσκαιρα στρεβλή εικόνα.

Η πρώτη επιστολή

Στη επιστολή της Μπουτάρης προς το ΧΑ, παραθέτονται στοιχεία σχετικά με το ύψος στο οποίο διαμορφώνονται τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμένων Ενοποιημένων Ισολογισμών για τα έτη 2002, 2003 και 2004.Οπως επισημαίνεται στην επιστολή, η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας στους δημοσιευμένους Ενοποιημένους Ισολογισμούς των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 έχει υπολογιστεί όπως είχαν υποχρέωση στη βάση των καθαρών αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως φόρων (διαφορές φορολογικού ελέγχου, φόρος εισοδήματος, λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι), της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων. Έτσι με τον ανωτέρω υπολογισμό τα δικαιώματα μειοψηφίας για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΧΡΗΣΗ 2004: (135.929,93). ΧΡΗΣΗ 2003: (784.115,47). ΧΡΗΣΗ 2003 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ: 168.398,5. ΧΡΗΣΗ 2002: (1.021.444,00).

Επίσης, η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας, όπως αναγράφεται στην επιστολή σας προϋποθέτει υπολογισμό της αναλογίας των μετόχων μειοψηφίας στα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων. Έτσι η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας διαμορφώνεται για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 ως εξής:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: ΧΡΗΣΗ 2004: (2.453.086,13). ΧΡΗΣΗ 2003: (1.206.526,35). ΧΡΗΣΗ 2003 (ΑΝΑΜ/ΝΑ): (254.012,38). ΧΡΗΣΗ 2002: 526.974,56. Μείον: Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στα αποτελέσματα προ φόρων: ΧΡΗΣΗ 2004: (43.870,81). ΧΡΗΣΗ 2003: (666.345,65). ΧΡΗΣΗ 2003 (ΑΝΑΜ/ΝΑ): 286.168,32. ΧΡΗΣΗ 2002: (267.831,26).

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: ΧΡΗΣΗ 2004: (2.409.215,32). ΧΡΗΣΗ 2003: (540.180,70). ΧΡΗΣΗ 2003 (ΑΝΑΜ/ΝΑ): (540.180,70). ΧΡΗΣΗ 2002: 794.805,82.

Εξάλλου, σε σχέση με τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα σε ενοποιημένη μορφή της εταιρίας για την χρήση 2004 σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της παρ. α του άρθρου 110 του Κανονισμού ΧΑ, η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

* Τα Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων (ζημίες) της χρήσεως αυτής σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονται σε 2.453.086,13 Ευρώ. Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει την δυναμική πορεία του Ομίλου, καθώς οφείλεται σε δύο έκτακτα γεγονότα:

* Τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ενοποιούνται για πρώτη φορά. Η ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ παρουσιάζει ζημίες επειδή για την 1η εταιρική χρήση ενοποιούνται 21 μήνες αντί για 12. Η εταιρεία αυτή έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξής των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά που ήδη έδειξε θετικά αποτελέσματα. Προβλέπεται ότι στη χρήση του 2005 το αποτέλεσμα της ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. θα είναι θετικό.

* Αρνητικά Αποτελέσματα της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ: Το αποτέλεσμα της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου καθώς αποτυπώνεται υπό το στοιχείο Ι1α ως ”ζημίες από συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις” και ανέρχεται σε 2.738.978,17 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στην ζημία που συνεπιφέρει η συμμετοχή της εταιρίας μας κατά ποσοστό 32,07% στην ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. Ο ισολογισμός της οποίας δείχνει φέτος ζημίες συνολικού ύψους 8,5 εκ. ευρώ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο ΧΑΑ και το επενδυτικό κοινό, η εταιρία μας, ως μέτρο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της, προέβη το 2004 στη μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής της στην ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ προς την Scottish & Newcastle plc, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής μπύρας παγκοσμίως.

Αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής ήταν η τελευταία να καταστεί πλέον μέτοχος της πλειοψηφίας με ποσοστό 67,92% και να αναλάβει πλήρως τον έλεγχο, τη Διοίκηση και τη χρηματοδότηση της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, η οποία πλέον δεν συνιστά θυγατρική εταιρία του Ομίλου μας αλλά συγγενή εταιρία.

Η μεταβίβαση αυτή έγινε σε εξαιρετικά καλή τιμή γεγονός που δείχνει τις θετικές προοπτικές της ΜΥΘΟΣ, παρά τα αποτελέσματά της και είχε θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλό μας καθώς μας επέτρεψε να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες:

1. Απαλλάξαμε την μητρική εταιρεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της συμμετοχής μας σε αυτήν, όπως την απεμπλοκή μας από παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτής.

2. Μειώσαμε τον Ομιλικό μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό κατά 16,3 εκ. ευρώ.

3. Μειώσαμε τον Ομιλικό βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό κατά 30,1 εκ. ευρώ και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 8,6 εκ. ευρώ.

4. Αυξήσαμε το ποσοστό μας στη θυγατρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, η οποία είναι συνεχώς κερδοφόρα, σε 100%.

5. Μειώσαμε τα εγγεγραμμένα βάρη στα ακίνητα των εταιρειών του Ομίλου από 98,8 σε 21,5 ευρώ και προβλέπεται η περαιτέρω μείωσή τους σε επίπεδο ανάλογο του ύψους των δανείων. Παράλληλα, η διατήρηση από την εταιρεία μας σημαντικού ποσοστού (32%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, που πλέον ελέγχεται από ένα πολύ ισχυρό διεθνή όμιλο στο χώρο της ζυθοποιίας, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για αποκόμιση μερισμάτων στο μέλλον.

Η πραγματική αξία της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ αποτυπώνεται άλλωστε έμμεσα στο ύψος των κονδυλίων που η Scottish & Newcastle plc. έχει επενδύσει για την απόκτηση του ελέγχου του 68%, καθώς και στα κεφάλαια που έχει επενδύσει για την εξυγίανση της από την ανάληψη της διοίκησης (άνω των 30 εκ. ευρώ).

Οπως επισημαίνεται στην επιστολή, ενώ όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν στο θετικό του αποτελέσματος αυτής της επιχειρηματικής κίνησης, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται δυσμενώς από τα αποτελέσματα της μη ελεγχόμενης πλέον συγγενούς εταιρίας ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ και δίνουν πρόσκαιρα στρεβλή εικόνα για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Σημειώνεται, ότι ο επενδυτής, που παρακολουθεί την πορεία του Ομίλου και της εταιρίας, μπορεί και από αυτόν ακόμα τον ισολογισμό να διαγνώσει ότι δεν πρόκειται για παρατεταμένη εμφάνιση δυσμενών οικονομικών στοιχείων αλλά για συγκυριακό φαινόμενο, ενώ αντιθέτως συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και παράμετροι που θα τον οδηγήσουν να διαγνώσει την σε εταιρικό και Ομιλικό επίπεδο ανάκαμψη όλων των μεγεθών του Ομίλου.

Ενδεικτικά αναφέρεται στην επιστολή, ότι εάν το δυσμενές αποτέλεσμα της ΜΥΘΟΣ εφέρετο απευθείας σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα θα ήταν θετικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και λόγω της λήψεως των ανωτέρω μέτρων θεωρούμε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της δυνατότητας ένταξης των μετοχών της εταιρίας σε καθεστώς επιτήρησης, καταλήγει η επιστολή.

Η δεύτερη επιστολή

Στα πλαίσια της δημοσίευσης της Λογιστικής Κατάστασης και της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων της Χρήσης 2004, η διοίκηση της εταιρίας Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

* Ισολογισμός της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding:

Μεταβολή Συμμετοχών:

Το Δεκέμβριο του 2004 η εταιρεία μείωσε την συμμετοχή της στην εταιρεία ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ πουλώντας το 21,46% στην Scottish & Newcastle Plc και αγοράζοντας ταυτόχρονα το 7,08% από τις τράπεζες Πειραιώς και Alpha.

Ως αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών, η Scottish & Newcastle Plc κατέχοντας το 67,92% του μετοχικού κεφαλαίου αναλαμβάνει πλήρως της ευθύνη του management και της χρηματοδότησης της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.

Η ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING, κατέχοντας το 32,08% απελευθερώνεται από το σημαντικό βάρος των υποχρεώσεων της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ και των εγγυήσεων υπέρ αυτής, ενώ παραμένει με ένα σημαντικό ποσοστό διατηρώντας την εμπιστοσύνη της στο μέλλον της εταιρείας και των προϊόντων της. Κέρδη προ Φόρων: Τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με πέρυσι και φτάνουν τα 493.728 ευρώ.

* Ενοποιημένος Ισολογισμός της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding:

Η μεταβολή στο ποσοστό που κατέχει η ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING στην ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ μειώθηκε από 46,46% σε 32,07%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ να αποτελεί πλέον απλή συμμετοχή και όχι θυγατρική εταιρία.

Για το λόγο αυτό στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας για το 2004 δεν ενοποιείται η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. Χωρίς την ενοποίηση της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ τα αποτελέσματα χρήσης του 2004 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της χρήσης του 2003. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα του 2003 αναμορφώθηκαν και παρουσιάζονται σε ξεχωριστή στήλη.

Πωλήσεις: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα 34,1 εκ. ευρώ, δηλαδή αυξημένος κατά 7,9% σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ στην οποία η ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING αύξησε το ποσοστό της από 71% σε 100% το Δεκέμβριο του 2004, αλλά και στη θυγατρική ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ, η οποία για πρώτη φορά ενοποιείται κλείνοντας χρήση 21 μηνών.

Κέρδη προ Φόρων: Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στο ύψος των -2,45 εκ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη λογιστική αποτύπωση της συμμετοχής της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ και στην ενοποίηση της για πρώτη φορά της θυγατρικής ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ (21μηνη χρήση). Χωρίς την λογιστική αποτύπωση της μειοψηφικής συμμετοχής στη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ το αποτέλεσμα είναι 286 ευρώ.

Παρατηρήσεις:

1. Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις σε Ενοποιημένο επίπεδο είναι 3,5 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 16,3 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

2. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες και συγγενείς εταιρείες σε Ενοποιημένο επίπεδο είναι 14,5 εκ. ευρώ δηλαδή μειωμένες κατά 25,3 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

3. Οι λοιπές Βραχυπρόθεσμές Υποχρεώσεις εκτός των Τραπεζών και συγγενών επιχειρήσεων σε Ενοποιημένο επίπεδο είναι 17,0 εκ. ευρώ δηλαδή μειωμένες κατά 13,4 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

4. Οι εγγραφές (υποθήκες-προσημειώσεις) που εμφανίζονται στα πάγια των εταιρειών του Ομίλου ύψους 98,8 εκ. ευρώ εταιρίας έχουν μειωθεί σε 21,5 εκ. ευρώ. Ήδη δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εγγραφές στα ακίνητα των εταιριών του Ομίλου να περιοριστούν σε ύψος ανάλογο των τραπεζικών της υποχρεώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v