Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Εγκρίθηκε η αντικατάσταση των ελεγκτών

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαρτίου 2013, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.637.840 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,33% του συνόλου των μετοχών.

Axon: Εγκρίθηκε η αντικατάσταση των ελεγκτών
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαρτίου 2013, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.637.840 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,33% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα μόνον: Αντικατάσταση Νομίμων Ελεγκτών οι οποίοι είχαν εκλεγεί κατά την από 29/06/2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης έτους 2012.

Στα πλαίσια της συζήτησης του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε ότι η ήδη εκλεγείσα με την από 29/06/2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Ελεγκτική Εταιρεία "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" (ήδη μετονομασθείσα σε BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, γνωστοποίησε γραπτώς στην Εταιρεία ότι η μεν Τακτική Ελέγκτρια κα Βασιλειάδου Μαργαρίτα – Κωνσταντία του Αντωνίου με ΑΜΣΟΕΛ 12861 έχει αποχωρήσει από την Ελεγκτική Εταιρεία η δε αναπληρωματική Ελέγκτρια κα Μπαζίνα Ευαγγελία του Μιχαήλ με ΑΜΣΟΕΛ 34861 δεν είναι εφικτό να διενεργήσει τον Έλεγχο της χρήσης 2012 λόγω σοβαρού κωλύματος (λόγοι υγείας) και η Ελεγκτική Εταιρεία πρότεινε την αντικατάσταση αυτών με τους Ελεγκτές της κο Βρασίδα Δαμηλάκο του Σπυρίδωνος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 Τακτικό Ελεγκτή και κο Βασίλειο Γιαννακουλόπουλο του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571 Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί, για λόγους ανωτέρας βίας και αδηρίτου ανάγκης, την αντικατάσταση των αρχικώς εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσης 2012 από τους κο Βρασίδα Δαμηλάκο του Σπυρίδωνος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 Τακτικό Ελεγκτή και κο Βασίλειο Γιαννακουλόπουλο του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571 Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v