Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μείωση τζίρου και αύξηση ζημιών

Υποχώρηση του κύκλου εργασιών και αύξηση των ζημιών σε επίπεδο τόσο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας εμφάνισε η Βογιατζόγλου Systems το 2012.

Βογιατζόγλου: Μείωση τζίρου και αύξηση ζημιών
Υποχώρηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση των ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρίας εμφάνισε η Βογιατζόγλου Systems το 2012.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για την χρήση 2012 διαμορφώθηκε στα 19.176 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,23 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2011 (26.352 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 7.023 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 23,96 % έναντι της προηγούμενης χρήσης 2011 (9.236 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 296 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 83,68% (1.813 χιλ. ευρώ το 2011).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 1.106 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 475 χιλ. ευρώ το 2011), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 1.435 χιλ. ευρώ (έναντι ζημίων ύψους 357 χιλ. ευρώ το 2011).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 14.792 χιλ. ευρώ έναντι 20.430 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση μειωμένος κατά 27,60%.

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 5.419 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 20,89 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2011 (6.850 χιλ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφάνισαν ζημίες ύψους 61 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 735 χιλ. ευρώ το 2011).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 954 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων ύψους 1.219 χιλ. ευρώ το 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της μητρικής παρουσίασαν ζημίες ύψους 1.230 χιλ. ευρώ έναντι ζημίών ύψους 987 την χρήση του 2011. Οι ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνονται σε 0,1945 ευρώ.

Όπως σημειώνει η εταιρία, για πέμπτη συνεχή χρονιά το εξαιρετικό υψηλό ποσοστό της ύφεσης της χώρας μας το οποίο επηρέασε αρνητικά την αγορά επέδρασε σημαντικά στα αρνητικά αποτελέσματα του ομίλου. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο το οποίο συνεχίζει να επηρεάζεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση με μοναδική εξαίρεση την θυγατρική στην Ρουμανία Voyatzoglou Systems Romania SRL η οποία εμφανίζει θετικά αποτελέσματα.

Η μείωση του κύκλου εργασιών του ομίλου και κατ’ επέκταση οι ζημίες που εμφάνισε ο όμιλος είναι αναμενόμενη συγκριτικά με την καθίζηση που παρατηρείται σε όλους του τομείς του εμπορίου. Τα υγιή μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του ομίλου βοήθησαν στην μικρή εξάρτηση από δανειακά βάρη και η υψηλή ρευστότητα επιτρέπει στον όμιλο να μπορεί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες μας.

Ειδικότερα ανταποκρίθηκε στην αιτούμενη μείωση του χρόνου αποπληρωμής των ξένων προμηθευτών λόγω της αφερεγγυότητας της χώρας, παρότι δεν κατέστη δυνατή η ανάλογη μείωση του χρόνου είσπραξης από τους πελάτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας τους.

Σημειώνεται επίσης ότι το 2012 έγινε επανεκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων της εταιρίας από τους πραγματογνώμονες εκτιμητές της εταιρίας Geoaxis Property & Valuation Services που είχε σαν αποτέλεσμα αφενός την απομείωση της αξίας του επενδυτικού ακινήτου της μητρικής εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας γεγονός που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της κατά 204 χιλ. ευρώ και του ομίλου κατά 201 χιλ. ευρώ και αφετέρου την απομείωση της αξίας των Ιδιοχρησιμοπούμενων ακινήτων της μητρικής εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης και την απομείωση της αξίας του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου της θυγατρικής εταιρίας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, γεγονός που μείωσε το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά 258 χιλ. ευρώ και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου κατά 405 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v