Τηλέτυπος: Οι ”απαιτήσεις από πελάτες”

Σε ανάλυση του λογαριασμού ”απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεωστές” όπως δημοσιεύτηκε στα στοιχεία ισολογισμού, του ομίλου και της μητρικής, για το εννεάμηνο του 2005, προχώρησε με σχετική της ανακοίνωση η διοίκηση της Τηλέτυπος.

Τηλέτυπος: Οι ”απαιτήσεις από πελάτες”
Σε ανάλυση του λογαριασμού ”απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεωστές” όπως δημοσιεύτηκε στα στοιχεία ισολογισμού του εννεαμήνου του 2005, προχώρησε με σχετική της ανακοίνωση η διοίκηση της Τηλέτυπος.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο εν λόγω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

1.Απαιτήσεις από πελάτες ύψους 32.769,05 χιλ. ευρώ την 30/9/2005 και 35.084,91 χιλ. ευρώ την 31/12/2004.

2.Απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ύψους 3.949,84 χιλ. ευρώ την 30/9/2005 και 10.314,70 χιλ. ευρώ την 31/12/2004.

Στα στοιχεία ενοποιημένου ισολογισμού των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Τηλέτυπος και της θυγατρικής της Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ που επίσης δημοσιεύτηκαν την 18/11/2005, το κονδύλι ”Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες” αναλύεται ως εξής:

1.Απαιτήσεις από πελάτες ύψους 34.521,02 χιλ. ευρώ την 30/9/2005 και 34.020,81 χιλ. ευρώ την 31/12/2004.

2.Απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες ύψους 3.949,84 χιλ. ευρώ την 30/9/2005 και 12.185,82 χιλ. ευρώ την 31/12/2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v