Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon Hellas: Μέρισμα 0,37 ευρώ ανά μετοχή

Μέρισμα 0,37 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση του 2001, πρόκειται να διανείνει η εταιρία Medicon Hellas, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Δικαιούχοι είναι όσοι κατέχουν μετοχές κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑΑ την 1η Ιουλίου.

Medicon Hellas: Μέρισμα 0,37 ευρώ ανά μετοχή
Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Medicon Hellas, κατά την οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό (82,5%) του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 1.1.2001 – 31.12.2001 και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή επ’ αυτών και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον ορκωτό ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την υπόλογο χρήση.

Επιπρόσθετα, η συνέλευση αποφάσισε την διανομή συνολικού μερίσματος 1.277.832 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέρισμα (0,37) ευρώ ανά κοινή ονομαστική μετοχή, για τη χρήση 2001. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 1ης Ιουλίου 2002. Από της 2ας Ιουλίου 2002 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται άνευ του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2001. Οι ακριβείς ημερομηνίες ενάρξεως της διανομής μερίσματος της χρήσης 2001 θα ανακοινωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο δια νεώτερης ανακοινώσεως που θα δημοσιευθεί στον τύπο.

Επιπρόσθετα η γενική συνέλευση αποφάσισε την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού 4.317.000 ευρώ με την μεταφορά ισόποσου ποσού από το κονδύλιο του ισολογισμού της 31.12.2001 ”διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” στο μετοχικό κεφάλαιο, και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των υφισταμένων σήμερα (3.453.600) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας από 0,40 ευρώ σε 1,50 ευρώ, και επιπρόσθετα τη διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους με αναλογία (1) νέα δωρεάν μετοχή ανά δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει με νεώτερη απόφασή του (α) την ακριβή ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στις νέες μετοχές που θα εκδοθούν (οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος χρήσης 2001), (β) την ημερομηνία ενάρξεως της διαπραγμάτευσής τους και την (γ) τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στις νέες δωρεάν μετοχές θα ανακοινωθούν δια του τύπου, μετά τη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις χρηματιστηριακές αρχές.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα την έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία παραγωγής και διάθεσης ιατρικού λογισμικού και πληροφορικής με την επωνυμία ”Πληροφορική Ελλάδος Ε.Π.Ε.”, καθώς και την χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής, με τη χρήση κεφαλαίων ύψους 160 χιλ. ευρώ, από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 1/3/2001 απόφαση της συνέλευσης των μετόχων και είχαν ως προορισμό την ανάπτυξη του εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος της Μedicon Hellas – η παραγωγή του οποίου συνεχίζεται - αποφασίζοντας την αντίστοιχη τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου που είχε συμπεριληφθεί στο από Μαΐου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας και της χρήσης των κεφαλαίων αυτoύ, λόγω της συνάφειας των αντικειμένων των επενδύσεων αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v