Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή νέων μετοχών

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων δωρεάν μετοχών της Κρι Κρι αλλά και των δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Τηλέτυπος ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή νέων μετοχών
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

• α) 11.021.712 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών προς τους μετόχους της εταιρίας «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», και ακολούθως, β) των 33.065.136 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ιδίας εταιρίας, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,44, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των 44.086.848 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (33.065.136 παλαιών μετοχών και των ως άνω 11.021.712 μετοχών). Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 2α Αυγούστου 2013. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 6η Αυγούστου 2013.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας που θα προκύψουν από τις δύο ως άνω εταιρικές πράξεις, ήτοι 33.065.136 μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,44, ορίστηκε η 8η Αυγούστου 2013. Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από ευρώ 0,44 σε ευρώ 0,38 και την επιστροφή κεφαλαίου ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,38 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η 16η Σεπτεμβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 18η Σεπτεμβρίου 2013.

• 50.396.500 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 0,30. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 5η Αυγούστου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7ης Αυγούστου 2013. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 16η Αυγούστου 2013 έως και την 30η Αυγούστου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 16η Αυγούστου 2013 έως και την 26η Αυγούστου 2013.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» από ευρώ 0,79 σε ευρώ 0,76 και την επιστροφή κεφαλαίου ποσού ευρώ 0,03 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,76 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η 25η Σεπτεμβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 27η Σεπτεμβρίου 2013.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v