Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανακαλεί τις άδειες τριών ΑΕΠΕΥ η Κεφαλαιαγορά

Την επιβολή προστίμων σε τρεις εταιρείες, την ανάκληση αδειών σε τρεις ΑΕΠΕΥ και τη διαγραφή μιας μετοχής αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ανακαλεί τις άδειες τριών ΑΕΠΕΥ η Κεφαλαιαγορά
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 748/15.1.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 30.000 στην εταιρία ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3340/2005, λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με πληροφορίες που αφορούσαν την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης των εταιριών ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. και ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

• Την επιβολή προστίμου € 4.000 στην εταιρία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

• Την επιβολή προστίμου € 2.000 στον κ. Σπυρίδωνα Τασόγλου, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.»

• Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 'ΜΑΞΙΜ' ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΣΑΡΡΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» κατ' εφαρμογήν του άρθρου 21 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τη θέση της εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 22 του ν. 3606/2007, σε συνέχεια της από 24.7.2015 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της παρ. 1 περ (δ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 σε συνέχεια της από 1.12.2015 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «DROMEUS CAPITAL MANAGEMENT (GREECE) Α.Ε.Π.Ε.Υ.» κατ' εφαρμογήν του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σε συνέχεια της από 30.10.2015 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v