Νέες «καμπάνες» από Κεφαλαιαγορά για παράνομο short selling

Την έγκριση της Κεφαλαιαγοράς έλαβε η Lafarge στο αίτημα για squeeze out των μειοψηφιών στην Ηρακλής. Νέα πρόστιμα για τις ανοιχτές πωλήσεις στην Εθνική. Ανακαλείται η άδεια της Lynx Capital ΑΕΕΔ.

Νέες «καμπάνες» από Κεφαλαιαγορά για παράνομο short selling
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 751η /24.2.2016 συνεδρίαση του, αποφάσισε:

- Την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ την 28η Μαρτίου του 2016.

- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «LAFARGE CEMENTOS SAU» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «LYNX CAPITAL Α.Ε.Ε.Δ.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

- Την αντικατάσταση της εταιρείας «METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ» από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ» στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου «Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και την τροποποίηση του κανονισμού του.

- Την επιβολή προστίμων ύψους € 60.000 στον κ. Νικόλαο Αναστασίου και € 40.000 στον κ. Αθανάσιο Αναστασίου, ομόρρυθμων εταίρων της εταιρίας «ΑΓΗΣ Ο.Ε.», για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007, λόγω παροχής επενδυτικών συμβουλών χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 50.000 σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 10.000 σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες DSAM CAYMAN FUND LIMITED, DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND, DSAM+ MASTER FUND, LMA SPC-MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO και LMAP ALPHA LIMITED, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31.12.2014 και των ενδιάμεσων οικονομικών της καταστάσεων των περιόδων που έληξαν στις 30.6.2014 και 30.9.2014.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31.12.2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v