«Καμπάνες» σε Alpha Bank και Attica Bank από Κεφαλαιαγορά

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε επίσης την παροχή άδειας λειτουργίας στην Intercontinental International AEEΑΠ.

«Καμπάνες» σε Alpha Bank και Attica Bank από Κεφαλαιαγορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 760η/14.7.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4209/2013 όπως ισχύει.

• Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην ATTICA BANK ΑΤΕ για μη επαρκείς γνωστοποιήσεις στις οικονομικές της καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2015, σημαντικών αβεβαιοτήτων ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007.

• Την επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ στην Alpha Bank ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5, του ν. 3606/2007 κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v