Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 30/6 η παύση διαπραγμάτευσης της Κέκροψ λόγω reverse split

Την παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της Κέκροψ στις 30/6 εξαιτίας του reverse split και την επιστροφή κεφαλαίου €0,04 ανά μετοχή από τη Mevaco γνωστοποίησε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΧΑ: Στις 30/6 η παύση διαπραγμάτευσης της Κέκροψ λόγω reverse split

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 25.791 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (ISIN:GRS406003004), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής 25.791 ομολογιών.

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Παύση διαπραγμάτευσης των 13.202.756 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας εκάστης €0,35, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 6.601.378 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €0,70. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017. Κατόπιν επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από €0,70 σε €0,30, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 6.601.378 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,30 είναι η Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017.

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS319103008) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,95 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,04 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

Επίσης κατά την σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε:

* (α) την εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ επί των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΛΑΜΔΑ)», «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ)» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ

(β) την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των εν λόγω προϊόντων ΣΜΕ της «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΛΑΜΔΑ)» από τα Μέλη ΕΔ της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ», «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ», των αντίστοιχων ΣΜΕ προϊόντων της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ)» από τα Μέλη ΕΔ της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ», «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» , «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ» και των αντίστοιχων ΣΜΕ προϊόντων της «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ)» από τα Μέλη ΕΔ της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ», «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ»,

(γ) την εισαγωγή δικαιώματος προαίρεσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ)» και την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των εν λόγω προϊόντων από τα Μέλη ΕΔ της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ», «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και

(δ) την εισαγωγή προϊόντος δανεισμού επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ)».

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ανωτέρω ορίζεται η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017.

* Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 03/07/2017. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

* Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.» & «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Πέμπτη 29/06/2017. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

* Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ΣΜΕ επί των μετοχών των εταιριών «CENERGY HOLDINGS S.A.» & «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την εταιρία – Μέλος «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Πέμπτη 29/06/2017. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

* Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ομολογιών της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από τις εταιρίες – Μέλη:

o «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

o «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω ομολογιών τη Τετάρτη 28/06/2017.

Τέλος,

* αναφορικά με την επικείμενη Εταιρική Πράξη «Συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, ΑτΕ, Protergia και ProtergiaThermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX), κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε:

1. Την διαγραφή των παραγώγων προϊόντων επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12 του Κανονισμού ΧΑ μετά το πέρας της συνεδρίασης της 29/6/2017.

2. Την παύση συναλλαγών δανεισμού και αναγκαστική άσκηση θέσεων των προϊόντων «Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων» επί τον μετοχών εισηγμένης εταιρίας ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ μετά το πέρας της συνεδρίασης της 28/6/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v