Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Τη Δευτέρα η παύση διαπραγμάτευσης της Πειραιώς για το reverse split

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς επανέρχεται στο χρηματιστηριακό ταμπλό μετά το reverse split (1 νέα προς 20 παλιές μετοχές) με νέα ονομαστική αξία στα 6 ευρώ.

ΧΑ: Τη Δευτέρα η παύση διαπραγμάτευσης της Πειραιώς για το reverse split

Την Δευτέρα 31 Ιουλίου παύει η διαπραγμάτευση των 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 436.659.164 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €6,00.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 1 Αυγούστου 2017. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 436.659.164 νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €6,00 είναι η Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017.

Αναφορικά με τη διαχείριση της εταιρικής πράξης της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.», το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει για τα εξής:

- Κατά το διάστημα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας, θα ανασταλεί και η διαπραγμάτευση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants - ΠΕΙΡΤΠ), λόγω μη διαπραγμάτευσης της υποκείμενης αξίας τους. Η δημοσιοποίηση των νέων χαρακτηριστικών των warrants, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της τράπεζας.

- Η εταιρική πράξη θα υποστηριχθεί στα Παράγωγα προϊόντα «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» και «Δικαιώματα Προαίρεσης», καθώς και στο «Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων» επί των μετοχών της τράπεζας, σύμφωνα με οριζόμενα στα χαρακτηριστικά των προϊόντων στις αντίστοιχες Αποφάσεις 12, 15, 17 & 20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επιπλέον, συνεπεία της εν λόγω εταιρικής πράξης θα πραγματοποιηθεί α) αναστολή διαπραγμάτευσης των παραγώγων προϊόντων «Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης» και «Δικαιωμάτων Προαίρεσης» επί της μετοχής της τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.9.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, β) αναστολή της διεξαγωγής συναλλαγών στον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων επί της μετοχής της τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.10 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 έως και την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 11.921.531 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3371/2005. Ως ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών ορίστηκε η Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS422003004) σε «MLS Innovation Inc».

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» (ISIN: GRS254183007) λόγω ακύρωσης 250.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Παύση διαπραγμάτευσης των 25.397.633 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ISIN: GRS432003010), ονομαστικής αξίας εκάστης €1,36, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 5.079.526 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €6,80. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 1 Αυγούστου 2017. Κατόπιν επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από €6,80 σε €0,30, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 5.079.526 νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,30 είναι η Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017.

 

Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN: GRS397003005) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,52 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,08 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017.

Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΑΣΩ A.E.» (ISIN: GRS379233000) με διανομή 21.813.706 νέων δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 3 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017.

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS422003004) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,31 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,06 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 29 Αυγούστου 2017.

Η ανακοίνωση της Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τα ακόλουθα: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2017, αποφάσισε α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,30 σε €6,00 και την ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 σε 436.659.164 (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή σε αντικατάσταση είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, β) τη μη έκδοση κλασμάτων μετοχών, την εκποίηση, από την Τράπεζα, των κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split και την απόδοση του προϊόντος της ρευστοποίησης αυτών στους δικαιούχους μετόχους και γ) την σχετική με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης δεν επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο παραμένει στο ίδιο επίπεδο όπως και προ της συνένωσης, δηλαδή ίσο με € 2.619.954.984 ευρώ διαιρούμενο σε 436.659.164 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμία. Την 20.07.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 80874/20.07.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 26.07.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 436.659.164 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €6,00 η κάθε μία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετοχών (όπως αναλύεται ανωτέρω).

Με απόφαση της Τράπεζας, η Παρασκευή 28.07.2017 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Από την επόμενη εργάσιμη, Δευτέρα 31.07.2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 01.08.2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 436.659.164 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €6,00 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 03.08.2017. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 436.659.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπ' αρ. 38/2012 ΠΥΣ και του άρθρου 8, παρ. 6 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (Reverse Split) θα έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant ή/και της τιμής άσκησης του σχετικού δικαιώματος αγοράς. Οι επενδυτές θα ενημερωθούν σχετικά με ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει η Τράπεζα την 28.07.2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v