Συνολικά πρόστιμα 23.000 ευρώ «μοίρασε» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πέρα από την επιβολή προστίμων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή από το ΧΑ των μετοχών της Druckfarben και του Υγεία.

Συνολικά πρόστιμα 23.000 ευρώ «μοίρασε» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 843η/7.5.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδια της εταιρίας.

 Την διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδια της εταιρίας.

 Την επιβολή προστίμου ύψους € 9.000 στην «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co Ltd» (Υπό Ειδική Διαχείριση), ως καθολική διάδοχο της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 17 (παρ. 1 (β)) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των διατάξεων του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

 Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως διάδοχο της «ΑΤΕ BANK», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 20 (παρ. 1 και 2α), 23 (παρ. 2) της υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και των διατάξεων του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

 Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο της «MILLENNIUM BANK», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 23 (παρ. 2) της υπ’ αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και των διατάξεων του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

 Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρία «ΚΡΕ.ΚA Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v