ΧΑ: Από Δευτέρα σε Επιτήρηση η Σελόντα

Από την Δευτέρα οι μετοχές της Σελόντα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. Σε Επιτήρηση και η Creta Farm αν συνεχίσει να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια μετά τον έλεγχο. Εκτός Εναλλακτικής Αγοράς οι μετοχές της Κρητών Άρτος.

ΧΑ: Από Δευτέρα σε Επιτήρηση η Σελόντα

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης και αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρηση, λόγω εμφάνισης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών).  Η μεταφορά των μετοχών θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 Μαΐου 2019.

Επίσης, οι μετοχές της εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., η οποία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια, θα μεταφερθούν από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρηση, εφόσον η εταιρία εξακολουθεί να εμπίπτει στο εν λόγω κριτήριο και μετά την ολοκλήρωση του ειδικού ελέγχου και την τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, σε συνέχεια του εν λόγω ελέγχου και την άρση αναστολής των μετοχών της.

Ο συνολικός αριθμός  των εισηγμένων εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης, μετά τα προαναφερόμενα, διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 10.05.2019ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 13.05.2019
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ130129
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ2728
ΑΝΑΣΤΟΛΗ1717
ΣΥΝΟΛΟ174174

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. από την Εναλλακτική Αγορά (EN.A) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της εταιρίας, δυνάμει της από 26.03.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης, ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ως ημερομηνία αφαίρεσής τους από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

Τέλος, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την παραίτηση της εταιρείας «AXIA VENTURES GROUP LTD», από την ιδιότητα του Εξ' Αποστάσεως Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v