Χρυσή λίρα: Στα 65 ευρώ το spread μεταξύ αγοράς και πώλησης!

Στα 380 ευρώ από την ΤτΕ η τιμή πώλησης χρυσής λίρας, ενώ για αγορά η τιμή ορίζεται μόλις στα 315 ευρώ. Τι χρειάζεται για να αγοράσετε ή να πουλήσετε χρυσές λίρες. Τι προβλέπει η διαδικασία για την πώληση ράβδων χρυσού.

Χρυσή λίρα: Στα 65 ευρώ το spread μεταξύ αγοράς και πώλησης!

Τα συνεχόμενα νέα υψηλά εξαετίας και πλέον για τον χρυσό έχουν ως αποτέλεσμα και τη «βόρεια» κίνηση στην τιμή της χρυσής λίρας, όμως η τεράστια διαφορά στην τιμή μεταξύ αγοράς και πώλησης που προκύπτει από τα δελτία τιμών της ΤτE αποτρέπει κάθε επενδυτική σκέψη για όσους θα ήθελαν να πάρουν θέσεις στο πολύτιμο μέταλλο στη φυσική του μορφή.

Την ίδια ώρα, όλο και περισσότεροι από τους ξένους οίκους δίνουν υψηλότερες τιμές-στόχους για τον χρυσό, ακόμα και αν διευθετηθούν οι εμπορικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Υποστηρίζουν ότι η επικείμενη μείωση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, αλλά και οι ιδιαίτερα χαμηλές και σε πολλές περιπτώσεις αρνητικές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα διατηρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον για τον χρυσό.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών της 28/8/2019, η τιμή στην οποία αγόραζε η TτΕ τη χρυσή λίρα παλαιάς κοπής αλλά και Ελισάβετ 1973 και προγενέστερων ετών και Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερων ετών, ήταν 315,14 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης για τις ίδιες λίρες ήταν 380,03 ευρώ (!)

Υπενθυμίζεται ότι  μέχρι και 13/5/1928, αρμόδια για την έκδοση βεβαιώσεων για τιμές Χρυσής Λίρας και Χρυσών Νομισμάτων ήταν η Εθνική Τράπεζα. Επίσης για τα διαστήματα 30/4/1941-19/6/1945 και 26/1/1946-22/12/1965 αρμόδιο ήταν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης τις καταθέτει στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.

Πληροφορίες για όσους επιθυμούν να αγοράσουν Χρυσές Λίρες Αγγλίας

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού Εφορίας), ή πρόσφατου λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του Πελάτη.

Στις συναλλαγές πώλησης Χρυσών Λιρών Αγγλίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εισπράττεται προμήθεια 5‰ με ελάχιστο τα 3 ευρώ.

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ποσού της προμήθειας, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου.

Σε περίπτωση συναλλαγής έως 10.000 ευρώ, περιλαμβανομένης της προμήθειας με τραπεζική επιταγή, το ποσό της επιταγής δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9.500 ευρώ (το υπόλοιπο καταβάλλεται τοις μετρητοίς).

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με τραπεζική επιταγή εις διαταγήν του πελάτη.

Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ, ή τμηματικά από τον ίδιο Πελάτη, εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, απαιτούνται επιπλέον:

  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.
  • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
  • Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση Εργοδότη, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή επαγγελματική ταυτότητα, ή παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης).
  • Ισχύουσα άδεια παραμονής, προκειμένου για Αλλοδαπούς (Υπηκόους Χωρών εκτός ΕΕ).
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πληροφορίες για όσους επιθυμούν να πωλήσουν Χρυσές Λίρες Αγγλίας

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού Εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη.

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την TτE και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου.

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή Χρυσού την ώρα της συναλλαγής και το αντίτιμο πιστώνεται στον Τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).

Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ, ή τμηματικά από τον ίδιο Πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.
  • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
  • Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση Εργοδότη, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή επαγγελματική ταυτότητα, ή παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης).
  • Ισχύουσα άδεια παραμονής, προκειμένου για Αλλοδαπούς (Υπηκόους Χωρών εκτός ΕΕ).
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v