Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών Ντιονίκ και Βιοτέρ

Στην περίπτωση της Ντιονίκ ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης για τις οικονομικές καταστάσης, ενώ στην περίπτωση της Βιοτέρ υπάρχουν λόγοι υποψίας πως οι οικονομικές καταστάσης δεν καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών Ντιονίκ και Βιοτέρ

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 1 Ιουλίου 2020, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών:

"ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς ο αρμόδιος για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 και για τη διατύπωση σχετικής γνώμης ορκωτός ελεγκτής λογιστής δηλώνει ότι, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής γνώμης και κατά συνέπεια διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων

"ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.", σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007, και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω εταιρία οι διατάξεις του ν. 3556/2007. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30.6.2020, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v