Ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης η Beta Χρηματιστηριακή

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους.

Ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης η Beta Χρηματιστηριακή

Η Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 23 Ιουλίου 2020 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής η "Εκδότρια") προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020. Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v