Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/11/2020 έως και 10/12/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/11/2020 έως και 07/12/2020.

Νίκας: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου

Από 24/11/2020, οι μετοχές της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 13.288.535 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 3 παλαιές (ΚO) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,75.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/11/2020 έως και 10/12/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/11/2020 έως και 07/12/2020.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24/11/2020, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (23/11/2020): €1,7000 και -20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €1,4600.

Προσαρμοσμένη τιμή : €1,4600

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (23/11/2020): €1,7000
Ανώτατο όριο +20% : €2,0400

Κατώτατο όριο -20% : €1,1700

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: €1,4600

Ανώτατο όριο + 39,73% : €2,0400

Κατώτατο όριο -20,00% : €1,1700

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v