Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακύρωση ιδίων μετοχών από την Ευρωπαική Πίστη

Μετά την ως άνω μείωση, λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.753.817,43 ευρώ, διαιρούμενο σε 26.593.361 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,63 ευρώ η κάθε μία.

Ακύρωση ιδίων μετοχών από την Ευρωπαική Πίστη

Η εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 02/03/2021, αποφάσισε την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, των 910.316 Ιδίων Μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 573.499,08 Ευρώ και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 17/07/2019 - 05/02/2021, με μέση τιμή αγοράς 4,46 Ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 21/05/2019) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση, λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.753.817,43 ευρώ, διαιρούμενο σε 26.593.361 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,63 Ευρώ η κάθε μία.

Την 13/05/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 52935/11-05-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε σχετικά κατά την συνεδρίαση της 28/05/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των εν λόγω Ιδίων Μετοχών, ορίστηκε η Τετάρτη 02/06/2021, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 910.316 μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v