Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε Α/Κ

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή (NAV) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 5.7.2021. Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε Α/Κ

Η ALPHA ΑSSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. αποφάσισε να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ, σε όσους είναι κάτοχοι μεριδίων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), ήτοι την 2.7.2021, εφόσον η τιμή (NAV) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπερβαίνει το 1/100 της τιμής του Δείκτη Αναφοράς την 30.6.2021.

Το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου και η αξία ανά μερίδιο θα προσδιορισθούν με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως της 30.6.2021. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 1.7.2021, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μειωμένη τιμή κατά το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή
κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή (NAV) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 5.7.2021. Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Η διαπραγμάτευση των νέων μεριδίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την 6.7.2021, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των δικαιούχων με τα νέα μερίδια. Από την 12.7.2021 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31.12.2026) .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ, τηλ. 210 374 2871-72.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v