Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 1.203.408 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 27-10-2021.

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split

Η εταιρία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 24-06-2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 13,75 Ευρώ σε 3,4375 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 401.136 σε 1.604.544 κοινές ονομαστικές μετοχές (split).

Οι ως άνω 1.203.408 νέες μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους Μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση κάθε 1 παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής (δηλαδή 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή). Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει στο ύψος των 5.515.620 Ευρώ, διαιρούμενο σε 1.604.544 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 3,4375 Ευρώ.

Την 07-10-2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2640596 η με αριθμό 2404590 ΑΠ/07-10-2021 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Συνεδρίασή της της 19-10-2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής: α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 22-10-2021.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 3,4375 Ευρώ/μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της 25-10-2021 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρία.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 1.203.408 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 27-10-2021.

Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v