Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της ΔΕΗ

Την επιβολή προστίμων €10.000 και €3.000 σε Μοτοδυναμική και B&F Α.B.Ε.E. επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της ΔΕΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 934η/1.11.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά από 130.000.000 έως 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 3) και 5 (παρ.3) του ν. 3556/2007, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και οι  εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.6.2018  δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «B&F Α.B.Ε.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 1) της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας κατά το 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v