Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Ακύρωση και διαγραφή 8,63 εκατ. ιδίων μετοχών στις 22 Φεβρουαρίου

Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 01/05/2021 έως 30/11/2021, με μέση τιμή αγοράς €15,28 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 20/02/2020) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

ΟΤΕ: Ακύρωση και διαγραφή 8,63 εκατ. ιδίων μετοχών στις 22 Φεβρουαρίου
O OTE ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18/01/2022, αποφάσισε την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €24.446.988,96 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 01/05/2021 έως 30/11/2021, με μέση τιμή αγοράς €15,28 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 20/02/2020) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.268.124.720,64 (από €1.292.571.709,60 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 448.100.608 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 456.739.120 προ της ακύρωσης) ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Την 08/02/2022, με την υπ’ αριθμ. 2576571 ΑΠ/08-02-2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αυθημερόν, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση κατά την συνεδρίαση της 17/02/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των ως άνω 8.638.512 μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 22/02/2022, ημερομηνία από την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v